Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Etická komisia

Zasadnutie Etickej komisie TSK

Kontakty na Etickú komisiu TSK  

Zoznam členov Etickej komisie TSK

Dokumenty Etickej komisie TSK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 5 a § 26 až § 34 ako aj § 46 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 12 - § 18a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zriadil dňom 10. júna 2005 nezávislú Etickú komisiu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Etická komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „etická komisia“) je odborný poradný orgán predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, určený na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu.

Pri svojej činnosti dôsledne rešpektuje základné ľudské práva a slobody zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, uplatňuje zásady uvedené v Listine základných ľudských práv a slobôd, koná v súlade s Chartou práv pacienta ako aj s ostatnými medzinárodnými dokumentami a právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva vzťahujúcimi sa k etike a biomedicínskemu výskumu.

Biomedicínsky výskum – klinické skúšanie produktov alebo liekov, s cieľom zistiť dôkaz ich terapeutickej účinnosti a relatívnej bezpečnosti ich podávaním väčšiemu počtu chorých ľudí - môže komisia posúdiť a schváliť, iba ak je vedecky zdôvodnený, spĺňa požadované kritériá vedeckej kvality a ak bude realizovaný pod vedením kvalifikovaného vedeckého pracovníka, v súlade s vedeckými a etickými princípmi a za podmienky, že budúci účastník výskumu dá po náležitom poučení k tomu písomný informovaný súhlas a ak očakávaný prínos výskumu preváži prípadné riziká pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka.

Klinické skúšanie musí spĺňať požiadavky na správnu klinickú prax, čo je súbor medzinárodne uznávaných požiadaviek, ktoré sa musia dodržať pri navrhovaní a vykonávaní klinického skúšania. Dodržiavaním správnej klinickej praxe sa zabezpečuje a zaručuje ochrana práv, bezpečnosť a zdravie osoby, ktorá sa dobrovoľne zúčastňuje na klinickom skúšaní a ktorej sa podáva skúšaný produkt alebo liek, alebo je zaradená do kontrolnej skupiny.

Komisia je kolektívnym orgánom a skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov iných profesií, ktorých odbornosť sa vyžaduje pre činnosť komisie a z osôb bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu. Členom komisie je aj zástupca stavovskej organizácie. Počet členov bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov komisie. Členov komisie, ktorých funkčné obdobie trvá 5 rokov, vymenúva a odvoláva predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Etická komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja má 11 členov. Funkcia člena komisie je čestná a nezastupiteľná.

Podmienkou členstva v komisii je občianska bezúhonnosť a dôveryhodnosť, požadované vzdelanie, skúsenosti a požadovaná kvalifikácia pre prácu v komisii, písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie, písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v komisii, písomný záväzok o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa člen komisie dozvedel pri výkone svojej funkcie a písomný záväzok oznámiť zriaďovateľovi všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku, alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu ku konkrétnemu problému alebo projektu prejednávanému v komisii.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK