Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Deinštitucionalizácia

logo

Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce je zariadenie zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom ako poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s kapacitou pre 95 prijímateľov sociálnej služby. V tomto zariadení je poskytovaná sociálna služba celoročnou formou poskytovania sociálnej služby s vekovým priemerom 34 rokov. Priestory sú značne nevyhovujúce keďže sa jedná o kaštieľ zo 17. storočia. V roku 2003 bolo v bočnej budove patriacej areálu vytvorené samostatné tréningové bývanie o kapacite 14 miest.

Zariadenie sa úspešne zapája do národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ realizovaného prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja, teraz Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavnými aktivitami je vytvorenie a činnosť metodického tímu expertov a tímu supervízorov pre odbornú podporu aktivít projektu deinštitucionalizácie, príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces deinštitucionalizácie, sumarizácia výsledkov procesu deinštitucionalizácie. Aktivity sú napĺňané hlavne vzdelávaním zamestnancov zariadenia a prijímateľov sociálnej služby.

Cieľom národného projektu deinštitucionalizácie je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, ako aj pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou.

Cieľom deinštitucionalizácie je transformácia existujúcich zariadení s celoročnou formou poskytovania sociálnej služby, prednostne veľkokapacitných zariadení na komunitnú starostlivosť – rozvoj alternatívnych sociálnych služieb poskytovaných týždennou, ambulantnou a terénnou formou pobytu. Tento cieľ bude zabezpečovaný investíciami do budov a ich materiálno-technického vybavenia. Ide o nákup nehnuteľností (domov či bytov, pozemkov s nehnuteľnosťami), rekonštrukcia a modernizácia nehnuteľností, ich vybavenia pre potreby prijímateľov sociálnej služby a vybavenie pre potreby zamestnancov. V zrekonštruovaných nehnuteľnostiach v súlade s univerzálnym navrhovaním, a to  rodinných domoch či bytoch, môže bývať spolu najviac šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a maximálne dve bytové jednotky v jednom objekte. Lokalita by mala byť vybraná na základe preferencií cieľovej skupiny prijímateľov so zámerom ich čo najväčšej sociálnej integrácie. Takto vytvorené prostredie musí byť včlenené do bežnej zástavby obce a primerane vzdialené od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

plagat

Viac informácií na:

http://www.csskochanovce.sk/deinstitucionalizacia.html?page_id=15727

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK