Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Horizontálne priority

Horizontálna priorita (HP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Regionálny operačný program má svojim prierezovým charakterom potenciál prispievať k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch nižšie uvedených horizontálnych priorít NSRR SR na roky 2007-2013

Na implementácii horizontálnych priorít spolupracuje Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (MVRR SR) s koordinátormi horizontálnych priorít. Koordinátori horizontálnych priorít zabezpečujú na základe poverenia vlády SR koordináciu horizontálnych priorít, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR. Podrobnejšie informácie o problematike horizontálnych priorít sú dostupné na internetových stránkach jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít. V procese prípravy NSRR boli identifikované nasledujúce horizontálne priority (s odkazom na internetové stránky jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít):

HP Marginalizované rómske komunity: romovia.vlada.gov.sk
HP Rovnosť príležitostí: www.gender.gov.sk
HP Trvalo udržateľný rozvoj: www.sepavs.gov.sk
HP Informačná spoločnosť: www.sepavs.gov.sk

http://www.nsrr.sk/sk/horizontalne-priority/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK