Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Štrukturálne fondy 2014-2020

Informatívna správa o príprave programového obdobia 2014 - 2020 pre využívanie fondov EÚ

Diskusie o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehali už od roku 2007 predovšetkým na úrovni zasadnutí formálnych, ako i neformálnych pracovných skupín a stretnutí z prostredia Rady, Európskej komisie (ďalej len „EK“) a členských štátov EÚ. Do týchto diskusií sa aktívne zapojila aj Slovenská republika prostredníctvom účasti svojich zástupcov na expertných stretnutiach v rámci pracovných skupín EÚ.

Dňa 6. 10. 2011 zverejnila EK nové návrhy legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020, tzv. „balík pre politiku súdržnosti“ (cohesion policy package). EK navrhuje posilniť prístup strategického plánovania s cieľom maximalizovať vplyv politiky súdržnosti EÚ na dosahovanie európskych priorít prostredníctvom spoločného strategického rámca (ďalej len „SSR“) pre fondy EU (EFRR, ESF, KF, EPFRV a EFNRH). Na základe SSR si členské štáty pripravia svoje hlavné strategické dokumenty, tzv. Partnerské dohody. Partnerská dohoda (ďalej len „PD“), ako obdoba súčasného Národného strategic kého referenčného rámca, má obsahovať záväzky členského štátu, že pridelené alokácie pre politiku súdržnosti EÚ sa využijú na implementáciu stratégie Európa 2020. Partnerská dohoda obsahuje aj návrh operačných programov. Operačné programy (ďalej len „OP“) budú hlavným riadiacim nástrojom pre využívanie fondov EU. Na zabezpečenie naplnenia cieľov stratégie Európa 2020 vypracovala EK tzv. „kondicionality“, t.j. podmienky, ktoré musia členské štáty splniť, jednak sú to podmienky ex ante, ktoré musia byť zavedené pred poskytnutím prostriedkov z fondov, ako aj podmienky ex post, podľa ktorých bude uvoľnenie dodatočných prostriedkov z fondov závisieť na výkonnosti a dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Nad rámec ex ante kondicionalít navrhuje EK aj tzv. makroekonomické kondicionality naviazané na hospodárske riadenie EÚ.

Kompletnú informatívnu správu pripájame v priloženom dokumente.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Návrhy priorít operačných programov, ktoré boli odoslané EK koncom júna 2013 na schválenie:

OP Efektívna verejná správa
Integrovaný regionálny operačný program
OP Kvalita životného prostredia
OP Výskum a inovácie
Program rozvoja vidieka
OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK