Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Mgr. Kukučková Lenka Vedúca odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov

Zamestnanci:
Mgr. Ľubomír Bobák Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Mgr. Sláva Gajdošíková Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Mgr. Barbora Jánošková Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Mgr. Matej Plánek Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov

Úlohy oddelenia:
 • Zabezpečuje a zodpovedá za mediálnu politiku TSK.
 • Zabezpečuje protokol pri prijímaní návštev, zabezpečuje styk s médiami.
 • Spolupracuje pri prezentácii a propagácii TSK, pri príprave informačných a propagačných materiálov TSK.
 • Podieľa sa na príprave tlačových besied a brífingov.
 • Pripravuje, zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu TSK:
  • pripravuje odborné stanoviská a spolupodieľa sa na tvorbe projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu,
  • pripravuje podklady pre rámcové zmluvy (dohody, memoranda o porozumení, protokol o spolupráci) vyplývajúce z bilaterálnej spolupráce s partnerskými regiónmi,
  • sprostredkúva interregionálnu spoluprácu a zmluvy s partnerskými regiónmi,
  • pripravuje, koordinuje a zabezpečuje odbornú činnosť spojenú s realizáciou medzinárodných aktivít TSK,
  • zabezpečuje písomné preklady z/do francúzskeho, anglického a ruského jazyka   korešpondencie TSK,
  • spolupodieľa sa na tvorbe materiálov propagujúcich TSK a zabezpečuje preklad do cudzojazyčnej mutácie (francúzsky, anglický, ruský jazyk),
  • zabezpečuje tlmočenie z/do francúzskeho, anglického jazyka pri aktivitách TSK,
  • pripravuje podklady, program a organizačne zabezpečuje činnosti spojené s prijatím zahraničných oficiálnych delegácií, ako aj s vycestovaním zástupcov TSK na zahraničné pracovné cesty,
  • vybavuje podklady a víza pre zahraničné delegácie,      
  • vybavuje cudzojazyčnú korešpondenciu pre TSK,
  • prezentuje regionálne záujmy na medzinárodnej úrovni,
 • Zabezpečuje a koordinuje oblasť cestovného ruchu:
  • plní úlohy v oblasti cestovného ruchu,
  • spolupodieľa sa na vypracovaní, realizácii a priebežnom hodnotení koncepcie a stratégie cestovného ruchu TSK,
  • spolupracuje pri vypracovávaní žiadostí TSK o nenávratné finančné prostriedky v rámci výziev operačných programov podporujúcich aktivity cestovného ruchu v zmysle partnerskej dohody 2014 - 2020,
  • spolupracuje so Sekciou cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR a s Krajskou organizáciou cestovného ruchu pri zabezpečovaní regionálnych a celonárodných aktivít v oblasti cestovného ruchu,
  • spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a s Krajskou organizáciou cestovného ruchu pri prezentácii TSK doma a v zahraničí,
  • spolupracuje s regionálnymi združeniami a ostatnými subjektmi v oblasti cestovného ruchu v regióne TSK, podporuje spoluprácu medzi subjektmi z verejného a súkromného sektoru v záujme skvalitňovania celkovej ponuky kraja v oblasti cestovného ruchu,
  • zabezpečuje prípravu a účasť TSK na domácich a zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu.
 • Plní operatívne úlohy podľa pokynov predsedu.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK