Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

PhDr. Elena Štefíková, MPH Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

Zamestnanci:
Mgr. Lucia Baďurová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Kristína Gruca Gabrišová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
PhDr. Gabriela Kiselová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Ing. Zuzana Kotásková Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
PhDr. Gabriela Opršalová Sestra samosprávneho kraja
Mgr. Veronika Piovarčiová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Zuzana Stratená Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
PharmDr. Miroslava Šinková Farmaceut samosprávneho kraja
Mgr. Jana Trokanová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Lucia Václavová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Úlohy oddelenia:
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie schvaľuje rozpočtové opatrenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, vystavených vo väzbe na Rozpočtové opatrenia TSK a Zmeny rozpočtu z titulu účelovo určených prostriedkov schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na Presuny rozpočtových prostriedkov schválených vedúcim odboru finančného a vo väzbe na zmeny rozpočtu realizované v súlade s ods. 6 § 24 zákona   č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy v súlade s  § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie:

  • v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o zmenách v povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o uložení pokuty poskytovateľovi ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o určení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • zabezpečuje prípravu podkladov k vydávaniu povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom ambulantnej starostlivosti,
 • zabezpečuje organizovanie lekárskej služby prvej pomoci v Trenčianskom kraji, schvaľuje rozpisy pohotovostných služieb, povoľuje, koordinuje a kontroluje poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci poskytovateľmi v Trenčianskom kraji,
 • zabezpečuje vedenie registra zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť na území TSK,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa problematiky ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, laborantov, asistentov, technikov a iných zdravotníckych pracovníkov,
 • plní úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej funkcie k zdravotníckym OvZP,
 • koordinuje a usmerňuje činnosť zdravotníckych zariadení na území Trenčianskeho kraja,
 • kontroluje prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v Trenčianskom kraji,
 • ukladá pokuty za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, určených príslušným právnym predpisom,
 • v prípade potreby zastupovania poverí poskytovaním zdravotnej starostlivosti iné zdravotnícke zariadenie a to počas dočasnej neprítomnosti osoby, ktorá túto zdravotnú starostlivosť poskytuje,
 • zabezpečuje nakladanie so zdravotnou dokumentáciu,
 • vystavuje pas pre mŕtvolu,
 • zbavuje povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov,
 • rieši podnety a sťažnosti občanov, v odôvodnených prípadoch určuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • spolupracuje so stavovskými a profesiovými organizáciami v zdravotníctve, krajskými odborníkmi pre jednotlivé medicínske odbory, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvom zdravotníctva SR, Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky a pod.
 • zabezpečuje prípravu podkladov k vydávaniu povolení na prevádzkovanie verejných lekární, pobočiek verejných lekární ako aj výdajní zdravotníckych potrieb,
 • organizačne zabezpečuje činnosť Etickej komisie TSK,
 • rieši sťažnosti a podnety občanov na úseku humánnej farmácie,
 • koordinuje a  odborne usmerňuje činnosti na úseku humánnej farmácie,
 • vykonáva kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
 • vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly,
 • zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok a o stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu,
 • organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
 • schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • zabezpečuje informovanosť o stratách a odcudzení pečiatok a o falšovaní lekárskych predpisov,
 • spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri sumárnych hláseniach o zásobách a spotrebe omamných a psychotropných látok v rámci samosprávneho kraja,
 • pri výkone svojej činnosti spolupracuje s ďalšími inštitúciami najmä Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Slovenskou lekárnickou komorou, krajským odborníkom pre lekárenstvo a pod.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK