Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vedenie účtovníctva, Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby

§ 67a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení platných právnych predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.

 

Výročná správa obsahuje najmä:

a)      prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,

b)      ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c)       výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

d)      prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),

e)      prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,

f)       stav a pohyb majetku a záväzkov,

g)      ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

 

Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom ak:

a)      príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, prekročia 33 193 Eur,

b)      všetky príjmy poskytovateľa sociálnej služby prekročia sumu 165 969 Eur.

 

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení pojednáva o výročnej správe a vedení účtovníctva v § 33 a § 34.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK