Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyjadrenie o súlade s koncepciou § 83 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so schválenými hodnotiacimi kritériami vydá obci, ktorá zriadila alebo založila poskytovateľa sociálnej služby v:

  • útulku,
  • domove na polceste,
  • zariadení núdzového bývania

písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so schválenými hodnotiacimi kritériami vydá poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý je zriadený alebo založený obcou a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v:

  • zariadení podporovaného bývania,
  • rehabilitačnom stredisku,
  • domove sociálnych služieb,
  • špecializovanom zariadení

písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030.

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 sa bude posudzovať na základe vopred určených a zverejnených kritérií.

Súčasťou žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o vyjadrení súladu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Koncepciou bude jeho vyhlásenie o pravdivosti údajov, ktoré bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na TSK.

 

Hodnotiace kritériá

Hodnotiace kritériá podliehali schváleniu predsedom TSK. Kritériá rešpektujú dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.

Ukazovatele hodnotiacich kritérií:

Ukazovatele

Váha

A. Potrebnosť 30%
B. Dostupnosť 10%
C. Efektívnosť 10%
D. Nákladovosť 20%
E. Kvalita sociálnej služby 30%


Vyhodnotenie:
Poskytovateľ spĺňa hodnotiace kritériá od 70% do 100%.
Poskytovateľ nespĺňa hodnotiace kritériá od 0% do 69%.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK