Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ochrana osobných údajov

Oboznámenie

k spracúvaniu osobných údajov na webovej stránke www.tsk.sk

v zmysle čl. 13 a a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 (ďalej ako „Nariadenie“)

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom webovej stránky www.tsk.sk (ďalej ako „webová stránka“) je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu info@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 032 65 55 111.

 

Zodpovedná osoba

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa e-mailom na e-mailovej adrese osobneudaje@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 032 / 65 55 233.

 

3. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne osobné údaje (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“). Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám v zmysle čl. 13 a v zmysle čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe  spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Ochrana Vašich osobných údajov je prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, z akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať, aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s využívaním webovej stránky v nasledujúcich prípadoch:

 

4. Účely spracúvania osobných údajov

Newsletter

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom zasielania informácií o aktualitách z Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej ako „newsletter“). Na webovej stránke Dotknutá osoba uvádza e-mailovú adresu a následne sa registruje do odberu newsletter-u.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva výlučne e-mailovú adresu, ktorú Dotknutá osoba uvádza na webovej stránke.

Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie osobných údajov, t.j. zasielanie newsletter-ov na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

V prípade, ak Dotknutá osoba neudelí Prevádzkovateľovi opätovne súhlas pred uplynutím platnosti súhlasu alebo v prípade, ak Dotknutá osoba odvolá súhlas, Vaše osobné údaje nebudú ďalej uchovávané a budú vymazané.

 

Návrh na zlepšenie

Na webovej stránke môže Dotknutá osoba zaslať v sekcii „Návrh na zlepšenie“ Prevádzkovateľovi návrh na zlepšenie. Dotknutá osoba v sekcii „Návrh na zlepšenie“ uvádza meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefonický kontakt, text správy. Účelom spracovávania je vybavovanie návrhov v sekcii návrh na zlepšenie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Keďže Prevádzkovateľ ako orgán samosprávy má záujem zlepšovať podmienky v Trenčianskom samosprávnom kraji, zaoberá sa relevantnými návrhmi na zlepšenie. K plneniu jednotlivých návrhov na zlepšenie vyžaduje od Dotknutej osoby vyššie uvedené údaje, keďže je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa návrh konzultovať a realizovať za súčinnosti Dotknutej osoby, ktorá návrh na zlepšenie zaslala Prevádzkovateľovi. 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas 2 rokov odo dňa získania osobných údajov alebo do splnenia účelu (napr.do realizovania návrhu na zlepšenie, odmietnutia návrhu na zlepšenie a pod.).

 

Vybavovanie e-mailov Dotknutých osôb

Prevádzkovateľ zverejňuje na webovej stránke e-mailové adresy, na ktoré sú Dotknuté osoby oprávnené zaslať akékoľvek požiadavky. Prevádzkovateľ získava na základe doručenej požiadavky e-mailovú adresu, ako aj ostatné údaje uvedené v e-mailovej požiadavke Dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom vybavenia žiadosti Užívateľa, a to v súlade s článkom 6. ods. 1 písmeno f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálne požiadavky Dotknutých osôb.

Údaje uvedené Užívateľom sú u nás uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu (vybavenia žiadosti Užívateľa) a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby.

V prípade, ak majú požiadavky Dotknutých osôb špecifickú povahu alebo charakter (napr. infožiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov), Prevádzkovateľ oboznámi Dotknutú osobu so spracovávaním osobných údajov prostredníctvom príslušného oboznámenia vzhľadom na povahu spracovávania.

 

5. Práva dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba právo požadovať:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, v prípade, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že Vaše osobné údaje nie je potrebné ďalej spracovávať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci nám zverenej, v prípade spracovávania na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracúvali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

6. Uplatnenie Vašich práv

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 5. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo prostredníctvom podateľne,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@tsk.sk alebo osobneudaje@tsk.sk,
  • telefonicky, na telefónnom čísle 032 65 55 233,
  • ústne, na adrese nášho sídla Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

 

8. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 

9. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a aj tretím stranám, Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov alebo iné služby, v týkajúce sa výlučne webovej stránky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Príjemcami sú najmä verejnoprávne orgány, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom. Medzi tieto orgány možno zaradiť súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK