Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor dopravy

Oddelenia

Oddelenie verejnej dopravy
Oddelenie cestnej infraštruktúry

Mgr. Radovan Hladký
Vedúci odboru dopravy

Telefón: +421-32-6555 756
Mobil: +421-901 918 197
E-mail: radovan.hladky@tsk.sk


Úlohy odboru:
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci odboru dopravy schvaľuje rozpočtové opatrenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, vystavených vo väzbe na Rozpočtové opatrenia TSK a Zmeny rozpočtu z titulu účelovo určených prostriedkov schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na Presuny rozpočtových prostriedkov schválených vedúcim odboru finančného a vo väzbe na zmeny rozpočtu realizované v súlade s ods. 6 § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • navrhuje udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
 • predkladá návrhy na schválenie cestovných poriadkov a ich zmeny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy,
 • zabezpečuje zostavenie plánu dopravnej obslužnosti na území TSK,
 • pripravuje podklady s  finančným odborom na uzatvorenie zmluvy o výkone vo   verejnom záujme  s dopravcom,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
 • pripravuje návrh na uloženie pokuty dopravcom za porušenie povinností,
 • vedie evidenciu dopravcov, ktorým TSK udelil dopravnú licenciu,
 • zabezpečuje údaje pre jednotný informačný systém v cestnej doprave a vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave,
 • vykonáva spolu s finančným odborom kontroly hospodárenia u zmluvných dopravcov v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a petície občanov, organizácií a samospráv v súčinnosti so zmluvnými dopravcami,  
 • vedie agendu plnenia zmlúv o výkone vo verejnom záujme z dopravcami a pravidelne vyhodnocuje plnenie,
 • vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu,
 • prerokováva návrh cestovného poriadku a návrh jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
 • zabezpečuje poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve TSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“),
 • zabezpečuje vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve TSK a výsledky tohto sčítania poskytuje MDVRR SR,
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest vo vlastníctve TSK MDVRR SR,
 • zabezpečuje vypracovanie operačného plánu zimnej údržby ciest vo vlastníctve TSK,
 • zabezpečuje informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti vo vlastníctve TSK,
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve TSK MDVRR SR,
 • zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest vo vlastníctve TSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 • metodicky riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť SC TSK,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a petície ohľadom cestných komunikácii vo vlastníctve TSK,
 • na podnet občanov a organizácií robí obhliadky stavu ciest v spolupráci so SC TSK a s ostatnými zainteresovanými orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • koordinuje rozvoj cyklistiky, cyklistickej dopravy, cykloturistiky a cyklistickej infraštruktúry na území TSK, vrátane prípravy podkladov, materiálov, stanovísk a koncepcií, vedie v tejto oblasti rokovania s dotknutými orgánmi a osobami,
 • spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi na tvorbe podkladov pre projekty týkajúce sa dopravy alebo cyklodopravy.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK