Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

LEADER v TSK

Miestne akčné skupiny fungujú na princípoch prístupu LEADER. Pre uplatnenie prístupu LEADER musia byť dodržané naraz všetky nasledovné princípy:

  1. Zdola nahor – miestna akčná skupina (MAS) je verejno-súkromným partnerstvom, v ktorom miestni aktéri: samosprávy, podnikatelia, záujmové združenia a občania spoločne stanovujú priority a opatrenia pre rozvoj daného územia a zúčastňujú sa na rozhodovaní o stratégii.
  2. Územno-miestny princíp – verejno-súkromné partnerstvá vznikajú na spoločensky súdržnom území, ktoré má spoločné tradície, miestnu identitu, črty, potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj a pod, ale taktiež spoločné potreby a očakávania. Predstavuje územie, ktoré je geograficky vzájomne prepojené.
  3. Lokálne partnerstvo – miestna akčná skupina je občianskym združením (platí pre SR), ktoré združuje verejných a súkromných partnerov, pričom je toto partnerstvo vyvážené a musí byť zachovaná proporcionalita jednotlivých sektorov pri rozhodovacích procesoch.
  4. Integrovaný prístup – LEADER nie je sektorový program rozvoja,  zahŕňa multisektorové oblasti, ktoré sú navzájom prepojené. Aktivity a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách majú byť prepojené a koordinované ako celok. MAS umožňuje realizovať prepojené aktivity rôznych aktérov. Podporou partnerstiev vzniká zároveň priestor pre rozvoj inovácií a mobilizáciu lokálnych zdrojov.
  5. Sieťovanie – MAS je výsledkom sieťovania aktérov zo všetkých sektorov (verejný, súkromný a občiansky) a zároveň spolupracuje na miestnej, regionálnej, národnej aj nadnárodnej úrovni. Sieťovanie tvorí pevné väzby medzi ľuďmi, projektmi a vidieckymi oblasťami. Tiež podporuje vznik nových nápadov, inovácie a výmenu skúseností prostredníctvom projektov spolupráce.
  6. Inovácie – úlohou MAS je podporovať inovácie a prinášať nové prvky do riešenia problémov, čo smeruje k rozvoju územia a zlepšovaniu kvality života vidieckeho obyvateľstva.
  7. Národná a medzinárodná spolupráca – MAS tvorí spoločné projekty s inými MAS alebo verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré tiež aplikujú prístup LEADER, na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Nové príležitosti prinášajú iný pohľad na riešenie problému alebo spôsob uspokojenia určitej potreby. Preto je spolupráca často zdrojom inovácií.

V Trenčianskom kraji aktívne pôsobí 10 miestnych akčných skupín (MAS), ktoré získali štatút MAS pre programové obdobie 2014 – 2020:

P.č.

Názov MAS

Sídlo

predseda / - níčka

Manažér / - ka

kontakt

1.

MAS Naše Považie

www.nasepovazie.sk

Štefánikova 821,

020 01 Púchov

Ing. Peter Ježo, PhD.

Ing. Martina Bednárová

0907 223 518

nasepovazie@gmail.com

2.

MAS Strážovské vrchy

www.mas-sv.sk

M.R. Štefánika 4,

914 51 Trenčianske Teplice

Mgr. Alojz Marček

Daniel Pavlačka

0917 838 354

pavlacka@mas-sv.sk

3.

MAS Vršatec

www.masvrsatec.sk

Ľuborčianska 724/27,

914 41 Nemšová

Eva Hejduková

Ing. Martina Kenderová

0908 505 618

manazer@masvrsatec.sk 

4.

Kopaničiarsky región – MAS

www.kopaniciarskyregion.sk

Nám. M.R. Štefánika 560/4,

907 01 Myjava

Bc. Jaroslav Ferianec

Mgr. Peter Nemček

0905 219239

peter.nemcek@mail.t-com.sk

5.

MAS Bebrava

www.masbebrava.sk

Nám. Ľ. Štúra 1/1,

957 01 Bánovce nad Bebravou

Marián Chovanec

Ing. Marián Bakita

0902 073 260

koordinator@masbebrava.sk

6.

MAS Inovec

www.masinovec.sk

Mníchova Lehota 67,

913 21 Trenčianska Turná

Mgr. Jozef Kováč

Daniel Pavlačka

0917 838 354

info@masinovec.sk

7.

MAS Stredné Ponitrie

www.masstredneponitrie.sk

č. 100,

958 44 Klátova Nová Ves

Ing. Iveta Randziaková

Ing. Tatiana Sasková

0910 265 063

manazer@masstredneponitrie.sk

8.

MAS Magura – Strážov

www.masmagurastrazov.sk

Šútovce č. 39,

972 01 Šútovce

Bc. Miroslav Rajčo

Ing. Terézia Straussová

0907 797 954

mas.magurastrazov@mail.com

9.

MAS Žiar, o.z.

www.masziar.sk

 

sídlo: Nám. baníkov 5,

korešp.: SNP 1954,

972 51 Handlová

RSDr. Tomáš Konuš

Erika Jonasová

0919 193 010

erika.jonasova@masziar.sk

10.

Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

www.mas-btmmb.webnode.sk

Štvrtok 1,

913 05 Štvrtok

Pavol Habdák

Bc. Branislav Bernátek

0949 753 165

zo.btmmb@gmail.com

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK