Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Ing. Elena Malecová Vedúca odd. rozpočtu a účtovníctva

Zamestnanci:
Mgr. Emília Ďuríková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Michal Hrbas Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Mgr. Dana Koštialová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Katarína Kristová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Ľubica Kvasnicová, PhD. Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Bc. Mária Moštenanová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Monika Neunerová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Stanislav Poliak Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Jana Růžičková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Iveta Sokolíková Hlavný rozpočtár
Ing. Ľubica Šebeňová Hlavný účtovník
Adriana Zichová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Michaela Žáková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Gabriela Žilková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva

Úlohy oddelenia:

 

Úsek rozpočtu

 • vykonáva komplexné práce na úseku financovania a rozpočtu,
 • vypracováva návrh rozpočtu TSK, návrh programového rozpočtu TSK, vyhodnotenie rozpočtu TSK, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu TSK, vypracováva Záverečný účet TSK,
 • vypracováva podklady pre účtovnú závierku TSK vrátane OvZP, konsolidovanú účtovnú závierku TSK, súhrnnú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu TSK,
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu (súlad s rozpočtom) pred vstupom do záväzku a pred úhradou záväzku v zmysle platného  zákona o finančnej kontrole a audite,
 • vypracováva finančný výkaz FIN 1 – 12 Úradu TSK,
 • vypracováva mesačné hlásenia pre MF SR na hodnotenie rozpočtu verejnej správy,
 • vykonáva rozpis rozpočtu, úpravy rozpočtu, zmeny účelu použitia a presunov rozpočtových prostriedkov,
 • vypracováva rozpočtové opatrenia TSK a OvZP a vedie register rozpočtových opatrení TSK a OVZP,
 • vykonáva ročné zúčtovanie finančných vzťahov OvZP s rozpočtom TSK a zúčtovanie finančných vzťahov TSK s MF SR,
 • spracováva a mesačne uverejňuje v knižnici TSK pre poslancov Z TSK a členov komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK „Priebežnú správu o hospodárení a ekonomickej situácii TSK“.
 • uverejňuje rozpočtové opatrenia TSK na webovom sídle TSK a zasiela ich poslancom Z TSK,
 • vypracováva návrhy zmlúv súvisiace s agendou vedenou odborom finančným,
 • vyjadruje sa k návrhom zmlúv ostatných organizačných zložiek najmä z hľadiska rozpočtu TSK,
 • vyjadruje sa k súhlasom na verejné obstarávanie TSK a pre OvZP,
 • vypracováva interné predpisy TSK súvisiacich s rozpočtom TSK, hospodárením s finančnými prostriedkami TSK a zodpovedá za ich znenie v súlade s platnou legislatívou,
 • vyjadruje sa k interným predpisom a iným materiálom ekonomického charakteru,
 • zodpovedá za preberanie, odsúhlasovanie a spracovávanie finančných a účtovných výkazov OvZP vrátane poznámok, kontroluje ich a sumarizuje, vykonáva ekonomické analýzy činnosti OvZP,
 • vedie prehľad projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a rozvojových projektov pre TSK a OvZP,
 • spolupracuje s odborom regionálneho rozvoja, vecne príslušným odborom a OvZP pri príprave žiadosti o platbu v súlade so zmluvou o NFP,
 • sleduje pohľadávky na základe podaných a schválených žiadostí o platbu v súlade so zmluvou o NFP,
 • vykonáva metodickú činnosť na úseku rozpočtu a financovania pre OvZP,
 • vyjadruje sa k metodickým materiálom pre TSK a OvZP vypracovaných ostatnými organizačnými zložkami,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku rozpočtu,

 

Úsek účtovníctva

 • vykonáva komplexné práce na úseku financovania a účtovníctva,
 • vedie účtovníctvo TSK správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných dokladov, agendu majetku, spracováva a predkladá v súlade s platnou legislatívou účtovnú závierku TSK vrátane OvZP, konsolidovanú účtovnú závierku TSK vrátane OvZP a podklady pre súhrnnú účtovnú závierku, vykonáva inventarizáciu majetku a záväzkov TSK,  
 • vypracováva a predkladá Konsolidovanú výročnú správu TSK,
 • spracováva daňové priznania TSK - daň z príjmu právnických osôb,
 • vypracováva podklady pre návrh rozpočtu, hodnotenie rozpočtu a Záverečný účet TSK,
 • vypracováva finančné výkazy (okrem FIN 1-2) a účtovné výkazy Úradu TSK,
 • vykonáva nakladanie s dočasne voľnými finančnými prostriedkami,
 • zverejňuje objednávky a faktúry TSK,
 • vypracováva interné predpisy na úseku účtovníctva,
 • vyjadruje sa k metodickým materiálom pre TSK a OvZP vypracovaných ostatnými organizačnými útvarmi,
 • vykonáva metodickú činnosť na úseku účtovníctva a financovania pre OvZP,
 • vypracováva návrhy zmlúv súvisiace s agendou účtovníctva,
 • vyjadruje sa k interným predpisom a iným materiálom ekonomického charakteru,
 • spracováva štatistické výkazy na úseku účtovníctva a financovania,
 • zabezpečuje platobný styk so Štátnou pokladnicou a ostatnými peňažnými ústavmi,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku účtovníctva a financovania,
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu pri nakladaní s hnuteľným majetkom vo vlastníctve TSK a v správe zriadenej organizácie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK