Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročná správa

Výročnú správu je povinná vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a správu audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,

d) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,

e) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Výročná správa musí poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej jednotke a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK