Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sociálne služby v TSK

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností,
ktoré sú zamerané na

  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou a v rôznom rozsahu. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa v konkrétnom prípade určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a v niektorých prípadoch aj podľa stupňa odkázanosti osoby na pomoc inej osoby (ide o prípady poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach určených osobám odkázaným na pomoc iných a dôchodcom a o opatrovateľskú službu).

Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Zoznam sociálnych služieb poskytovaných v TSK

Denné centrum (25)  
Denný stacionár (10)  
Domov na polceste (2)  
Domov sociálnych služieb (53)  
Jedáleň (9)  
Komunitné centrum (11)  
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (1)  
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (5)  
Nízkoprahové denné centrum (2)  
Nocľaháreň (7)  
Odľahčovacia služba (21)  
Opatrovateľská služba (139)  
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (2)  
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania rodinného života a pracovného života (do 28.2.2017)  
Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností (2)  
Požičiavanie pomôcok (13)  
Prepravná služba (20)  
Rehabilitačné stredisko  
Služba včasnej intervencie (5)  
Služba včasnej intervencie  
Sociálna rehabilitácia  
Sociálne poradenstvo - špecializované (4)  
Sociálne poradenstvo - základné (20)  
Stredisko osobnej hygieny (1)  
Špecializované zariadenie (31)  
Terénna sociálna služba krízovej intervencie (3)  
Tlmočnícka služba (3)  
Útulok (12)  
Zariadenie núdzového bývania (5)  
Zariadenie opatrovateľskej služby (22)  
Zariadenie podporovaného bývania (4)  
Zariadenie pre seniorov (54)  
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (od 1.3.2017) (14)  
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK