Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Strategické dokumenty

Zoznam aktuálnych strategických dokumentov TSK.

Integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programové obdobie 2021-27

22. decembra 2022 |

V programovom období 2021-2027 bude integrovaný prístup v IROP realizovaný prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) na úrovni samosprávnych krajov.

Plán dopravnej obslužnosti na obdobie rokov 2020 - 2025 s výhľadom do roku 2030

29. apríla 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj aktualizoval Plán dopravnej obslužnosti TSK na obdobie rokov 2020 - 2025 s výhľadom do roku 2030.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

05. apríla 2022 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022.

Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK do roku 2030

10. júla 2019 |

Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (horizont do roku 2050)

02. septembra 2019 |

Cieľom projektu je spracovanie strategického dokumentu pod názvom Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho kraja (PUM TSK).

Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK

18. februára 2022 |

Koncepcie rozvoja práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Cyklostratégia TSK na roky 2016 - 2030

11. júla 2016 |

Cieľom strategického dokumentu „Stratégia využitia potenciálu TSK pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry“ je usmernenie budúceho rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v období rokov 2016-2030.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2013 - 2023

30. septembra 2022 |

PHSR je dokument obsahujúci najdôležitejšie priority rozvoja TSK, ktoré sa premietnu do programových dokumentov vypracovaných na regionálnej i národnej úrovni a sú špecificky určené pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ).

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020

29. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 - 2020

14. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu. Víťazom súťaže sa stala firma Gfk Slovakia, s.r.o., ktorá vypracovala dokument Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020.

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK

12. októbra 2022 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Rozvojový program verejných prác TSK

02. marca 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj spracúva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) Rozvojový program verejných prác TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK