Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie sociálnej pomoci

PhDr. Elena Nekorancová Vedúca odd. sociálnej pomoci

Zamestnanci:
Mgr. Michaela Bierovská Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Martina Filová Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Daniela Hanková Polanská Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Alica Jarošová Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Blanka Jüttnerová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Jana Mičúchová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Slávka Moravíková Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Eva Navrátilová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Ema Orosová Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Magdaléna Tománková Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Ingrid Žabková Referent odd. sociálnej pomoci

Úlohy oddelenia:
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci oddelenia sociálnej pomoci schvaľuje a podpisuje najmä nasledovné písomnosti v oblasti:
  • zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb (výpisy, oznámenia, sprievodné listy pre obce, mestá, samosprávne kraje, fyzické a právnické osoby),
  • posudzovania odkázanosti na sociálnu službu (posudky o odkázanosti na sociálnu službu, súčinnosti, dožiadania, bežná korešpondencia súvisiaca s posudkovou činnosťou s fyzickými a právnickými osobami),
  • vybavovanie podnetov a oznámení podaných na oddelenie fyzickými alebo právnickými osobami (súčinnosť s oddeleniami TSK),
  • vyjadrenia – stanoviská – pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci oddelenia sociálnej pomoci schvaľuje rozpočtové opatrenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, vystavených vo väzbe na Rozpočtové opatrenia TSK a Zmeny rozpočtu z titulu účelovo určených prostriedkov schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na Presuny rozpočtových prostriedkov schválených vedúcim odboru finančného a vo väzbe na zmeny rozpočtu realizované v súlade s 22 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci oddelenia sociálnej pomoci podpisuje rozhodnutia a rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy v súlade s  § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v oblasti sociálnej pomoci:
  • v konaní o odkázanosti na sociálnu službu,
  • v konaní o zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
  • v konaní o odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
  • v konaní o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa §73 ods. 13 zákona o sociálnych službách,
  • v konaní o nezapísaní do registra,
  • v konaní o zákaze poskytovať sociálnu službu,
  • v konaní o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.
 • usmerňuje a kontroluje odborné činnosti vykonávané v zariadeniach sociálnych služieb v OvZP,
 • pripravuje podklady na podávanie žiadostí za OvZP na dotácie a ich zúčtovanie,
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v  OvZP,
 • spracúva štatistické výkazy za oblasť sociálnych služieb poskytovaných v OvZP,
 • kontroluje úroveň sociálnych služieb v OvZP,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
 • vedie register a evidenciu fyzických a právnických osôb, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území TSK,
 • zostavuje návrh príspevku pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú sociálnu pomoc,
 • zabezpečuje agendu o poskytovaní finančného príspevku fyzickým a právnickým na úhradu nákladov, ktoré vznikli registrovaným subjektom poskytovaním sociálnej pomoci a kontroluje hospodárenie s príspevkom,
 • kontroluje úroveň sociálnych služieb poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
 • spracúva štatistické výkazy za oblasť sociálnych služieb poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom TSK poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa znevýhodnených skupín obyvateľstva a koordinuje súvisiace činnosti.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK