Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komisie

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú komisiu, finančnú komisiu a ďalšie komisie, ak tak ustanovuje osobitný zákon; môže zriaďovať aj ďalšie komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2014 zo dňa 20.01.2014 bolo zriadených osem stálych komisií pre IV. volebné obdobie 2013-2017 a súčasne boli zvolení členovia zriadených komisií. Keďže členmi väčšiny komisií sú aj neposlanci, možno aj túto skutočnosť považovať  za ďalšiu formu zapojenia verejnosti do činnosti samosprávy a to už od zriadenia komisií v tomto funkčnom období.

Podľa § 20 ods. 4  zákona úlohy a spôsob rokovania komisií určuje zastupiteľstvo.

Úlohy komisií určilo Z TSK uznesením číslo 390/2016 zo dňa 11.07.2016 s účinnosťou od 01.08.2016 schválením dokumentu „Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorým bol zrušený pôvodný dokument Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spôsob rokovania komisií upravuje Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený Uznesením Z TSK číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016, účinný od 01.10.2016, ktorým bol zrušený pôvodný rokovací poriadok.

Jedným z hlavných dôvodov na schválenie novelizovaného rokovacieho poriadku bol záujem TSK na posilnení možnosti občanov kontrolovať činnosť volených zástupcov nielen v  zastupiteľstve, ale aj v komisiách, ako aj v záujme rozšírenia informovanosti o pripravovaných zmenách a opatreniach. Schválením rokovacieho poriadku sa TSK pridal k iným samosprávam Slovenska, ktoré aj týmto spôsobom zabezpečujú dôraz na otvorenú a transparentnú samosprávu.

Najpodstatnejšou zmenou v porovnaní so súčasným rokovacím poriadkom komisií je úprava verejnosti zasadnutí komisií a to tak v etape prípravy zasadnutí ako aj počas ich priebehu.

Okrem práva prítomnosti na zasadnutiach komisií je verejnosť v dostatočnom časovom predstihu informovaná o programe zasadnutia komisie s pozvánkou a následne aj zápisnicou o rokovaní v nižšie uvedených dokumentoch. V čase zverejnenia sú aj na hlavnej stránke a ďalej ako oznam v stránke Úradná tabuľa - Oznámenia a dokumenty.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK