Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa (4 pracovné miesta)

14. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa – 4 pracovné miesta.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2020

14. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 1/2020 podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

TSK oznamuje otvaranie obálok OVS na odpredaj NM

14. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 27.07.2020 od 12.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

NsP Považská Bystrica OVS č. 1/2020

14. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Spracovanie Bilancie kompetencií zamestnancov

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky v priložených dokumentoch.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 32/2020

13. júla 2020 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 31/2020

13. júla 2020 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

RO 17/2020

13. júla 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 55/2020 Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Trenčín región 07/08 2020

13. júla 2020 | Dokument | Dokumenty - TSK

Aktuálne číslo dvojmesačníka Trenčín región z dielne rovnomennej krajskej organizácie cestovného ruchu na podporu domáceho turizmu.

Gymnázium Bánovce n/B vyhlasuje výberové konanie na pozíciu školský psychológ – 1 pracovné miesto.

10. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu školský psychológ – 1 pracovné miesto.

Gymnázium Bánovce n/B vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta – 2 pracovné miesta

10. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta – 2 pracovné miesta.

SOŠ Nováky ponúka pracovné miesto na pozíciu TPP - učiteľa chemických odborných predmetov a laboratórnych cvičení na odbor gumár – plastikár

10. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky ponúka pracovné miesto na pozíciu TPP - učiteľa chemických odborných predmetov a laboratórnych cvičení na odbor gumár – plastikár.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/004/2020 - zápisnica

10. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Zápisnica - Referent oddelenia sociálnej pomoci (zastupovanie počas MD a RD)

10. júla 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia sociálnej pomoci (zastupovanie počas MD a RD).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

10. júla 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

SOŠ Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa

10. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa.

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra - opakované

10. júla 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného - doplňujúceho výberového konania na funkciu Projektový manažér implementačnej jednotky Horná Nitra pre výkon činnosti počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2020 - čestné vyhlásenia

10. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Gymnázium Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg (polovičný úväzok)

09. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg.

Gymnázium Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu pedagogický asistent (2 miesta)

09. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu pedagogický asistent (2 miesta).

Gymnázium Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ

09. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 10/2020 - zápisnica

09. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 10/2020“ konaného dňa 30.06.2020.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 9/2020 - zápisnica

09. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 9/2020“ konaného dňa 30.06.2020.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK