Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 9.9.2020

18. septembra 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Zápisnica č. 6/2020 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 09. septembra 2020 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 624.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 7.9.2020

Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07.09.2020 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Odd. implementácie projektov SO pre IROP

17. septembra 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

SOŠ Nováky prijme do pracovného pomeru na miesto školský špeciálny pedagóg

17. septembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky prijme do pracovného pomeru na miesto školský špeciálny pedagóg.

Pozvánka na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

17. septembra 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 28. septembra 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/7092/2020, zo dňa 09.09.2020 (rúško).

Pozvánka na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

16. septembra 2020 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Pozývame Vás na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 28. septembra 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/7092/2020, zo dňa 09.09.2020 (rúško).

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 9.9.2020

16. septembra 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 16 zo 16. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 9. septembra 2020 v sídle TSK v čase od 12,30 hod. do 13,15 hod..

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 9.9.2020

Zápisnica číslo 3/2020 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 9.9.2020 v Trenčíne.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2020

16. septembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 3/2020 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník

11. septembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto sociálny pedagóg

11. septembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto sociálny pedagóg.

Odpredaj nehnuteľného majetku v k.ú. Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. septembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto vedúcu/vedúceho ekonomických činností so zameraním na pracovnoprávne vzťahy

10. septembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto vedúcu/vedúceho ekonomických činností so zameraním na pracovnoprávne vzťahy pri Strednej športovej škole v Trenčíne.

SZŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 02/2020 - zápisnica

10. septembra 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme automatov.

SZŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 02/2020 - čestné vyhlásenia

10. septembra 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Záznam z otvarania obalok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom majetku TSK

10. septembra 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 09.09.2020 o 09,30 hod.

Návrh Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2020

10. septembra 2020 | Rozpočet TSK |

Návrh Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2020 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 28.9.2020.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (2. zmena)

10. septembra 2020 | Rozpočet TSK | Na pripomienkovanie: 7 dní

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 28.9.2020.

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 2/2020

10. septembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 33/2020

10. septembra 2020 | Návrhy na pripomienkovanie | Na pripomienkovanie: 2 dní

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

OA Trenčín ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu školského psychológa

10. septembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne informuje o voľnom pracovnom mieste na kariérovú pozíciu školský psychológ - s predpokladaným nástupom od 1.10.2020 na 40% úväzok.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2020

10. septembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 3/2020 podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

TNOS v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent pre rozpočet, financovanie, personalistiku a mzdy

09. septembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent pre rozpočet, financovanie, personalistiku a mzdy.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 7.9.2020

Zápisnica zo XVII. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 07. septembra 2020 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, banketová miestnosť č. 263 (2. poschodie).

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 2/2020

09. septembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu č. 2/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK