Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

RKC Prievidza ponúka pracovné miesto na pozíciu manažér kultúry na úseku výtvarníctva

23. februára 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Regionálne kultúrne centrum Prievidza ponúka pracovné miesto na pozíciu manažér kultúry na úseku výtvarníctva.

RKC Prievidza ponúka pracovné miesto na pozíciu grafika a medializácia centra

23. februára 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Regionálne kultúrna centrum Prievidza ponúka pracovné miesto na pozíciu grafika a medializácia centra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

23. februára 2018 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista Trenčianskeho samosprávneho kraja.

CSS LIPA prijme na pracovnú pozíciu kuchár/-ka

23. februára 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme na pracovnú pozíciu kuchár/-ka.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - zámer a podmienky priameho nájmu č. 1/2018 - zápisnica

22. februára 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok na priamy nájom traktorov a traktorového prívesu.

Trenčianské múzeum - nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018 - výsledok

21. februára 2018 | Dokument | Úradná tabuľa

Zverejnenie výsledku na nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 zverejňuje výsledok priameho nájmu časti nebytového priestoru v podkroví tzv. „delovej bašty“ na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/29.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín ponúka pracovné miesto majster/-ka odbornej výchovy v odbore čašník

20. februára 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ponúka pracovné miesto majster/ka odbornej výchovy v odbore čašník.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín ponúka pracovné miesto učiteľ/-ka odborných gastronomických predmetov

20. februára 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ponúka pracovné miesto učiteľa/ku odborných gastronomických predmetov (zameranie na obsluhu).

SOŠ obchodu a služieb Púchov ponúka pracovné miesto recepčný/recepčná

20. februára 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ obchodu a služieb Púchov ponúka pracovné miesto recepčný/recepčná v školskom pracovisku Hotel Študent Považská Bystrica

Pozvánka na semináre k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji na mesiac marec

20. februára 2018 | Semináre |

Trenčiansky samosprávny kraj, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a Štátna ochrana prírody Vás rámci projektu Zelená župa pozývajú na seriál seminárov k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji určeného pre kompetentných pracovníkov štátnej a verejnej správy, tretieho sektora, pedagógov a širokú verejnosť, ktoré sa uskutočnia vždy od 10:00 hod v jednotlivých okresoch kraja.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2018

19. februára 2018 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Organizačný poriadok 1/2018

19. februára 2018 | Dokument | Samospráva / Úrad TSK

Organizačný poriadok Úradu Trenčianského samosprávneho kraja platný od 1.1.2018.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania

16. februára 2018 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2018

16. februára 2018 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 2/2018 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Organizačná štruktúra TSK

16. februára 2018 | Dokument | Samospráva / Úrad TSK

Organizačná štruktúra TSK platná od 1.1.2018.

RO 1/2018

15. februára 2018 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.2/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2017 - zápisnica

15. februára 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2018 - zápisnica

14. februára 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza k 1.3.2018

13. februára 2018 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Cíglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 1. 3. 2018, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 5.2.2018.

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

13. februára 2018 | Aktuálne výzvy |

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Alokácia: 30 000 000 €

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Všoebecne záväzné nariadenie č. 2/2018

13. februára 2018 | Schválené VZN |

Všobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK