Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

28. apríla 2017 | Aktuálne výzvy |
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD TN od 1.6.2017

28. apríla 2017 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 377  Trenčín s platnosťou od 1. 6. 2017, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 24. 4. 2017.

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania

28. apríla 2017 | Dokument | Školstvo a šport

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania k výzve stredných škôl.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi ARRIVA Trnava a. s.

28. apríla 2017 | Rok 2017 |

Oznámenie o začatí správneho konania prostredníctvom Trnavského samosprávneho kraja vo veci udelenia dopravnej licencie na vykonávanie verejnej pravidelnej diaľkovej dopravy na autobusovej linke 205 503 Senica - Piešťany - Banská Bystrica SK, pre dopravcu ARRIVA Trnava, a. s.; Nitrianska 5; 917 02 Trnava.

 

- termín pripomienkovania je do 4.5.2017

Oznámenie o zmene od 1.6.2017 CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza

28. apríla 2017 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Cíglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 1. 6. 2017, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 24. 4. 2017

Pozvánka na infosemináre k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ

27. apríla 2017 | Aktuality IPC |

V máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa, zameraná na mimovládne neziskové organizácie. Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnené výlučne MNO.

Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

26. apríla 2017 | Aktuálne výzvy |

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 09. 06. 2017
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

Materiály na zastupiteľstvo 2.5.2017

26. apríla 2017 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na rokovanie XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK, ktoré sa bude konať 2. mája 2017 - t.j. v utorok o 15.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 2/2017

25. apríla 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.2/2017 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zápisnica z OVS na odpredaj prebytočného NM 24.03.2017 - 24.04.2017

25. apríla 2017 | Dokument | Odpredaje majetku TSK

Zápisnica Trenčiansky samosprávny vyhlásil podľa ustanovení § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov „ Obchodné verejné súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku“ v termíne od 24.03.2017 do 24.04.2017 do 10.00 hod.

Záznam z otvarania obalok - pozemky Považské Podhradie

25. apríla 2017 | Dokument | Odpredaje majetku TSK

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – „Predaj nehnuteľností –pozemky p.č. 556/19 a 556/20, k.ú. Považské Podhradie“ – OVS č. TSK/004/2017-OVS (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 24.04.2017 o 14.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Záznam z otvarania obalok - Lekáreň Tilia

25. apríla 2017 | Dokument | Odpredaje majetku TSK

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – „Predaj nehnuteľného majetku – Lekáreň TÍLIA Považská Bystrica“– OVS č. TSK/003/2016 - OVS (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 24.04.2017 o 14.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS.

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

21. apríla 2017 | Zasadnutia |

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 2. mája 2017 - t.j. v utorok o 15.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na druhom podlaží, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Oznam o zrušení OVS č. TSK/003/2017

21. apríla 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2017 v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Oznam o zrušení OVS č. TSK/002/2017

21. apríla 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/002/2017 v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

RO 8/2017

21. apríla 2017 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.20/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka komisie na ochranu verejného záujmu 24.4.2017

Pozvánka na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2017 o 15.00h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v kancelárii hlavného kontrolóra č.366.

Zápisnica 12.3.2017 - zasadnutie komisie II. - dotácie

20. apríla 2017 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zápisnica zo zasadnutia komisie vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 dňa 12.04.2017 o 08:30 hod.

Zápisnica komisie financií, rozpočtu a investícií 13.4.2017

Zápisnica 3/2017 zo zasadnutia: „Komisie pre financie, rozpočet a investície„ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 13.04.2017 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica z komisie dopravy 12.4.2017

19. apríla 2017 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 20/2017 z 20. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín dňa 12. 04. 2017.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 12.4.2017

19. apríla 2017 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 21 z XXI. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 12. apríla 2017 v sídle TSK v čase od 15,00 hod. do 15,30 hod.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 10.4.2017

Zápisnica číslo 3/2017 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 10.04.2017 v Trenčíne.

Zápisnica z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 10.4.2017

Zápisnica č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 10. apríla 2017 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 12.4.2017

Zápisnica z XXI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 12. apríla 2017 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

Oznam o otváraní obálok obchodných verejných súťaží

19. apríla 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 24.04.2017 od 14.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK