Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 1/2023

30. januára 2023 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu č. 1/2023 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Priamy prenos z III. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

30. januára 2023 | Aktuality | Samospráva |

III. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v ppondelok 30.1.2023 od 13:00 hod. budete môcť sledovať naživo na našej stránke.

Zasadnutie Etickej komisie TSK

26. januára 2023 | Etická komisia |

Najbližšie zasadnutie Etickej komisie TSK sa uskutoční 15. marca 2023. Dokumenty na schválenie je potrebné predložiť Etickej komisii TSK najneskôr 14 dní pred jej zasadnutím.

Zámer priameho nájmu majetku Správy ciest TSK č. 01/2023

26. januára 2023 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2023 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja majetku uvedeného v špecifikácii.

Materiály na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

25. januára 2023 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať v pondelok, 30. januára 2023 o 13.00 h v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 1/2023

24. januára 2023 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností

24. januára 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností.

Seminár pre žiadateľov k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

V nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK–CZ/2023/15 organizuje Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Juhomoravským krajom a Trnavským samosprávnym krajom Semináre pre žiadateľov.

Zápisnica - Referent oddelenia investícií (zastupovanie počas NED, RD) TSK

24. januára 2023 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia investícií (zastupovanie počas NED, RD) Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku pre rok 2023

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov pri realizácii rozvojových a mimoškolských projektov v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku (ďalej len „DofE“) v celkovom objeme 5 000,00 eur.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023

24. januára 2023 | Participatívne rozpočty na SŠ |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v celkovom objeme 38 000,00 eur.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2023 - N

23. januára 2023 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2023/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, ktorý sa uskutoční dňa 25.01.2020 o 08.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí , K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 1.2.2023

20. januára 2023 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 1.2.2023.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 1.2.2023

20. januára 2023 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1.2.2023.

Pozvánka na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

18. januára 2023 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať v pondelok, 30. januára 2023 o 13.00 h v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

CSS – Lipovec prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sestra

17. januára 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

CSS – LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42  Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sestra.

CSS – Lipovec prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník

17. januára 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

CSS – LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42  Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník.

CSS - Lipovec prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľka

17. januára 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľka.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 9.1.2023

Zápisnica z II. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 09. januára 2023 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

Obchodná akadémia Považská Bystrica prijme na miesto učiteľ/ka odborných predmetov

17. januára 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica prijme na miesto učiteľ/ka odborných predmetov.

RO 01/2023

17. januára 2023 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.1/2023 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 2/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Zápisnica komisie dopravy 9.1.2023

17. januára 2023 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 2/2023 z 2. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 09.01. 2023 v čase od 10.00 - 11.30. hod..

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 9.1.2023

Zápisnica č. 1/2023 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 09.01.2023 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu všeobecný účtovník/čka

13. januára 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu všeobecný účtovník/čka.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK