Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

V tejto časti nájdete informácie z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú našich kompetencií. Na tomto mieste sa zhromažďujú oznamy alebo dokumenty z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Oznámenie o zmene od 1.7.2017 CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín

23. júna 2017 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 377 Trenčín s platnosťou od 1.7.2017, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 19.6.2017.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy IROP-PO1-SC121-2017-21

22. júna 2017 | Aktuálne výzvy |

Alokácia: 21 200 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 19/2017 - zápisnica

22. júna 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017 - zápisnica

21. júna 2017 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyhlásil súťaž na prenechanie majetku do nájmu formou priameho nájmu v termíne od 05.06.2017 do 20.06.2017 do 10.00 hod.

Pozvánka na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

21. júna 2017 | Zasadnutia |

Pozvánka na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 3. júla 2017 - t.j. v utorok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na druhom podlaží, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 14.6.2017

Zápisnica z XXII. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 14. júna 2017 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

SOŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 2/2017

21. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 2/2017 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 1/2017

21. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2017 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Trenčín - zámer priameho nájmu č. 1/2017

21. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín č. 1/2017 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - zámer priameho nájmu č. 3/2017 - zápisnica

21. júna 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk na priamy nájom nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 18/2017 - zápisnica

20. júna 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET

19. júna 2017 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 14.6.2017

19. júna 2017 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 22 z XXII. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 14. júna 2017 v sídle TSK v čase od 15,00 hod. do 15,30 hod..

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 12.6.2017

Zápisnica číslo 4/2017 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 12.06.2017 v Trenčíne.

NsP Myjava - OVS 5/2017

19. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok

Zápisnica 9.6.2017 - zasadnutie komisie III. - dotácie

16. júna 2017 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zápisnica zo zasadnutia komisie vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2014 dňa 09.06.2017 o 11:00 hod.

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú Stará Turá

16. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK zeverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Kolačno

16. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Kostolná - Záriečie

16. júna 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zápisnica z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 12.6.2017

ZÁPISNICA č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 12. júna 2017 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť  č. 524.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 35/2017

16. júna 2017 | Návrhy na pripomienkovanie |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. SOŠ/1/2017-OVS - zápisnica

15. júna 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK