Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2018

21. septembra 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 4/2018 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/009/2018/P-OVS

19. septembra 2018 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/009/2018/P-OVS (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Spojená škola Nováky - vyhlásenie OVS č. 1/2018

19. septembra 2018 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola a Gymnázium, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/008/2018/P-OVS - zápisnica

19. septembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Pozvánka na školenie zamerané na prezentáciu Národného potravinového katalógu, jeho fungovanie a funkcionality pre Dodávateľov potravín

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje školenie pre predávajúcich/dodávateľov potravín.

Materiály na X. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 24.9.2018

19. septembra 2018 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na X. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 24. septembra 2018, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na druhom podlaží, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

18. septembra 2018 | Aktuálne výzvy |

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Alokácia: 33 696 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Záverečná správa - vnútrobloky (1. kolo)

18. septembra 2018 | Záverečné správy z výziev |

Kód výzvy:  IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. kolo)
Prioritná os 4. Zlepšenie kvality života v regionoch s dôrazom na životné prostredie

Zápisnica komisie dopravy 4.9.2018

18. septembra 2018 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 6/2018 zo 6. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín dňa 04.09.2018.

RO 19/2018

17. septembra 2018 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.61/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 3.9.2018

13. septembra 2018 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Zápisnica č. 5/2018 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 03. septembra 2018 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 3.9.2018

Zápisnica číslo 5/2018 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 3.9.2018 v Trenčíne.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 5.9.2018

Zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 05. septembra 2018 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

Oznámenie o výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty ŽSR

13. septembra 2018 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o opatreniach pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty, ktorú prevádzkuje dopravca Železnice Slovenskej republiky.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 6/2018 - zápisnica

12. septembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Záverečná správa - materské školy 4. kolo

12. septembra 2018 | Záverečné správy z výziev |

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 (4 Kolo)
Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Záverečná správa - materské školy 3. kolo

12. septembra 2018 | Záverečné správy z výziev |

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 (3 Kolo)
Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 15/2018

11. septembra 2018 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 15/2018 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Pozvánka na X. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

11. septembra 2018 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na X. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 24. septembra 2018, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na druhom podlaží, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 6.9.2018

Zápisnica č. 5/2018 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 06. 09. 2018 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 5.9.2018

11. septembra 2018 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 6 zo 6. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 05. septembra 2018 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 14,45 hod..

Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23

10. septembra 2018 | Dokument | Dokumenty

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 vás pozýva na informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP.

Trenčín región 09/10 2018

10. septembra 2018 | Dokument | Dokumenty - TSK

Práve vychádza nové číslo dvojmesačníka Trenčín región - September/Október 2018.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 9/2018 - zápisnica

10. septembra 2018 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 9/2018.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK