Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PN/6/2020

25. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 17/2020 - zápisnica

25. novembra 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 13/2020 - zápisnica

25. novembra 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 13/2020“ konaného dňa 29.10.2020.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia

25. novembra 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra procesu projektového riadenia vrátane IT systémov projektového riadenia počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 8/2020

24. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 8/2020 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 12/2020 - zápisnica

24. novembra 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 12/2020“ konaného dňa 29.10.2020.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 3/2020

24. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu č. 3/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Záznam XXVI. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 23.11.2020

V poradí XXVI. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 23. novembra 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2020

23. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza v súlade zo zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1191 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 7/2020

23. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 7/2020 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 6/2020 - zápisnica

23. novembra 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

Priamy prenos z XXVI. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

23. novembra 2020 | Aktuality | Samospráva

XXVI. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 23.11.2020 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

Pripomienka k Návrhu VZN 36/2020 - Mgr. Michal Ďureje, PhD.

23. novembra 2020 | Pripomienky k VZN |

Dňom 05.11.2020 bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej VZN TSK č. 36/2020) vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu účtovník

23. novembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu účtovník.

SOŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa na vyučovanie elektrotechnických odborných predmetov

23. novembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, prijme do pracovného pomeru učiteľa na vyučovanie elektrotechnických odborných predmetov

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020

20. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 v súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

RO 30/2020

20. novembra 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 124/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 125/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Stredná športová škola Trenčín - vyhlásenie OVS č. 2/2020

18. novembra 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Materiály na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

18. novembra 2020 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 23. novembra 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 30.10.2020 (rúško, dezinfekcia).

NsP Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka v oblasti rozpočtu, perspektívne vedúceho ekonóma

16. novembra 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava, ÚRĽZ, 907 01 Myjava, Staromyjavská 59 prijme do pracovného pomeru pracovníka v oblasti rozpočtu, perspektívne vedúceho ekonóma.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK