Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

V tejto časti nájdete informácie z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú našich kompetencií. Na tomto mieste sa zhromažďujú oznamy alebo dokumenty z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Oznam pre žiadateľov o vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti projektov klinických skúšaní a projektov biomedicínskeho výskumu

Oznamujeme Vám nasledujúci termín zasadnutia Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa: 27. septembra 2017.

RO 15/2017

17. augusta 2017 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.44/2017, č.45/2017 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.46/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Oznámenie o obmedzení premávania SAD TN od 1.9.2017

17. augusta 2017 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 377 Trenčín s platnosťou od 1.9.2017, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 1.8.2017.

Gymnázium Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 2/2017 - zápisnica

16. augusta 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznámenie o začatí správneho konania – rozhodnutie o udelení DL 304 501

16. augusta 2017 | Dokument | Doprava

Rozhodnutie o udelení dopravnej licencie SAD Trenčín, a. s.; Zlatovská cesta 29; 911 37 Trenčín na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy na linke
č. 304 501: Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Prievidza – Zvolen - Banská Bystrica a späť s platnosťou: od 01.08.2017 do 31.07.2027.

Oznámenie o začatí správneho konania – rozhodnutie o udelení DL 305 502

16. augusta 2017 | Dokument | Doprava

Rozhodnutie o udelení dopravnej licencie dopravcovi SAD Prievidza a. s.; Ciglianska cesta 1; 971 36 Prievidza na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy na linke č. 305 502: Partizánske – Žarnovica – Banská Bystrica s platnosťou: od 01.08.2017 do 31.07.2022.

Oznámenie o začatí správneho konania – rozhodnutie o udelení DL 301 502

16. augusta 2017 | Dokument | Doprava

Rozhodnutie o udelení dopravnej licencie dopravcovi SAD Prievidza a. s.; Ciglianska cesta 1; 971 36 Prievidza na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy na linke č. 301 502: Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Piešťany – Trnava - Bratislava a späť s platnosťou: od 01.08.2017 do 31.07.2022.

Pozvánka komisie na ochranu verejného záujmu 4.9.2017

Pozvánka na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, ktorá sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 13.00h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v kancelárii hlavného kontrolóra č. 366.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 23/2017

15. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 23/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Púchov - vyhlásenie OVS č. 3/2017

14. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 3/2017 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 2/2017

11. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica IČO: 00607002, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica, Zast.: PhDr. Máriou Jandovou, PhD., riaditeľkou VYHLASUJE v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 2/2017 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok.

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01- Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

10. augusta 2017 | Aktuálne výzvy | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 225 000 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva č. VII. PHZZ 2017 zameraná na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi

09. augusta 2017 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. 08. 2017
Alokácia: 10 000 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 5 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 30 000 EUR

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 22/2017

09. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 22/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 7/2017

08. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 7/2017 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 3/2017

08. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Partizánske - vyhlásenie OVS č. 2/2017

08. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2017 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 21/2017

08. augusta 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 21/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

August 2017

08. augusta 2017 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.08.2017 - spolu 325 žiadateľov.

SOŠ sklárska Lednické Rovne - zámer priameho nájmu č. 4/2017 - zápisnica

08. augusta 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznámenie o obmedzení premávania SAD TN - na linkách 309 405, 309 423

04. augusta 2017 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o dočasnej zmene trasy aut. liniek, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 377 Trenčín.

SOŠ sklárska Lednické Rovne ponúka pracovné miesto pre pedagóga cudzích jazykov

03. augusta 2017 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne, prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného od 02.09.2017 učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávaciích predmetov anglický jazyk - nemecký jazyk.

Zapisovateľky obvodných volebných komisií a volebnej komisie samosprávneho kraja menované predsedom TSK

03. augusta 2017 | VOĽBY TSK 2017 |

Zapisovateľky obvodných volebných komisií a volebnej komisie samosprávneho kraja menované predsedom TSK pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia v r. 2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK