Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Opredaj nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Horné Naštice v prospech SR - správcu SVP š.p. B. Štiavnica

18. apríla 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámena nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Adamovské Kochanovce s Obcou Adamovské Kochanovce

18. apríla 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia dopravy - cyklokoordinátor TSK

18. apríla 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 18/2019

18. apríla 2019 | Návrhy na pripomienkovanie | Na pripomienkovanie: 9 dní

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 20/2019

18. apríla 2019 | Návrhy na pripomienkovanie | Na pripomienkovanie: 9 dní

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

18. apríla 2019 | Záverečný účet |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 (1. zmena)

18. apríla 2019 | Rozpočet TSK | Na pripomienkovanie: 14 dní

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 6.5.2019.

Návrh záverečného účtu TSK za rok 2018

18. apríla 2019 | Dokument | Záverečný účet TSK

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Pozvánka na exkurziu do transformovaných zariadení sociálnych služieb v ČR

17. apríla 2019 | Spoločná cesta k novému domovu |

V súvislosti s prebiehajúcim procesom deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb poskytovaných Domovom sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach si Vás dovoľujeme pozvať na „Exkurziu do transformovaných zariadení sociálnych služieb v ČR“.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD TN od 1.5.2019

17. apríla 2019 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1. 5. 2019, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 2.4.2019.

Pozvánka na komisiu financií, rozpočtu a investície 28.2.2019

Pozývam Vás týmto na III. zasadnutie Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v utorok 23. apríla o 10,00 h. v zasadačke č. 226, 2. poschodie budovy sídla TSK.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 1/2019

16. apríla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Obchodná akadémia Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2019

16. apríla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

CSS LÚČ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci (vedúca) prevádzkového úseku

16. apríla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb LÚČ, 018 52 PRUSKÉ 399 v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci (vedúca) prevádzkového úseku.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2019 - zápisnica

16. apríla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

CSS LIPA prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru

16. apríla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru.

CSS LIPA prijme do pracovného pomeru opatrovateľku

16. apríla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru opatrovateľku.

Oznam - IPC zatvorené

Z dôvodu práce neschopnosti je IPC zatvorené. V prípade nutnosti môžete volať na mobilné telefónne čísla.

RO 7/2019

15. apríla 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.19/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.20/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka na komisiu dopravy 15.4.2019

12. apríla 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Dovoľujeme si Vás pozvať na 10. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 15. apríla 2019 o 10.00 h (pondelok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 15.4.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok 15. apríla 2019 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. nadzemné podlažie).

SZŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných predmetov študijného odboru zubný asistent

12. apríla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín PRIJME do pracovného pomeru Učiteľa odborných predmetov študijného odboru zubný asistent.

SZŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia SJL – ANJ

12. apríla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín PRIJME do pracovného pomeru Učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia SJL – ANJ.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK