Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 1/2019

20. februára 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393, zastúpená Ing. Miroslavom Dziakom, riaditeľom v y h l a s u j e v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru za týchto podmienok.

Trenčianske múzeum OVS č. 1/2019

15. februára 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46 91250 Trenčín IČO: 34059199 zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods. 9 zákona č 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské v Novom Meste nad Váhom.

Aktualizácia č. 9 výzvy - deinštitucionalizácia soc. zariadení

15. februára 2019 | Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP |

Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 7 výzvy - cyklodoprava

15. februára 2019 | Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP |

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia č. 2 výzvy (2018) - regionálne cesty

15. februára 2019 | Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP |

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa strojárskych odborných predmetov

15. februára 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru na požíciu učiteľ strojárskych odborných predmetov.

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa informačných a sieťových technológií

15. februára 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru Učiteľ informačných a sieťových technológií.

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky

15. februára 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ elektrotechniky.

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru majstera odborného výcviku - elektrikár

15. februára 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru na pozíciu majster odborného výcviku - elektrikár.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2019

12. februára 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 1/2019 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

11. februára 2019 | Dokument | Socialna pomoc

Aktualizovanie zoznamu zariadení sociálnych služieb TSK.

RO 3/2019

11. februára 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.7/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Trencianske muzeum v Trencine - Zamer priameho najmu c. 1/2019

08. februára 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Podmienky priameho nájmu č. 1/2019 na prenájom časti pozemku Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

SPŠ Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 1/2019

07. februára 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len „súťaž“ alebo „OVS“) podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Február 2019

07. februára 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.02.2019 - spolu 332 žiadateľov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent odd. rozpočtu a účtovníctva

06. februára 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Nepridelené dotácie za rok 2018

05. februára 2019 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zoznam nepridelených dotácii na základe podaných žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK š. 13/2014 v znení VZN č. 31/2016 a VZN TSK č. 5/2018.

Pridelené dotácie za rok 2018

05. februára 2019 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Poskytnuté dotácie z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN TSK č. 31/2016 a VZN TSK č. 5/2018.

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 1/2019 - zápisnica

05. februára 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 1/2019 - čestné vyhlásenia

05. februára 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Etický kódex sociálnych pracovníkov

05. februára 2019 | Dokument | Dokumenty

Etický kódex bol schválený Snemom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 18. 9. 2015 a nadobudol účinnosť od 1. 10. 2015. Revidovaný text etického kódexu bol schválený Snemom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 10. 01. 2019 a nadobudol účinnosť od 1. 02. 2019.

RO 2/2019

04. februára 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.5/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.6/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2018/8

01. februára 2019 | Petície |

Petícia primárov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach týkajúca sa nového Nemocničného informačného systému firmy Stapro.

Zameranie činnosti pre OvZP 2019

31. januára 2019 | Dokument | Civilna ochrana

Zameranie činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je vypracované v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky, v súlade s §14a zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ako aj s „Výpisom z plánu hlavných úloh pre Trenčiansky samosprávny kraj z odboru krízového riadenia Okresného úradu Trenčín na rok 2019“, č.p.: OÚ-TN-OKR1-2019/003976-6 z 10.01.2019.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

30. januára 2019 | Koncepcia rozvoja sociálnych služieb |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.01.2019.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK