Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SŠŠ Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu šofér

20. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu šofér.

SŠŠ Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka pre špecifickú prípravu jedál pre športovcov

20. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu : kuchár/kuchárka pre špecifickú prípravu jedál pre športovcov

SŠŠ Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu 3 miest kuchár/kuchárka

20. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu: kuchár/kuchárka - 3 pracovné pozície.

Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení - zápisnica

20. januára 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019

20. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 na nájom nebytových priestorov v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.01.2020 o 14.00 hod.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SOŠ Prievidza

20. januára 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2020

17. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 1/2020 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SŠŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru na školský internát školského psychológa

17. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín prijme do pracovného pomeru na školský internát 2 školských psychológov.

SŠŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru športového psychológa

17. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta športového psychológa.

Hvezdáreň v Partizánskom prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto manažér pre kultúrno–vzdelávaciu prácu

16. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Hvezdáreň v Partizánskom prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto manažér pre kultúrno–vzdelávaciu prácu.

Hvezdáreň v Partizánskom prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto manažér pre odborno-výskumnú prácu

16. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Hvezdáreň v Partizánskom prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto manažér pre odborno-výskumnú prácu.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 8.1.2020

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 08. januára 2020 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 8.1.2020

Zápisnica z XIV. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 08. januára 2020 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

SOŠ Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga

16. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2020

16. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 1/2020 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Pozvánka na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

16. januára 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. januára 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SPŠ Dubnica n/Váhom

16. januára 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SOŠ Stará Turá

16. januára 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SOŠ Handlová

16. januára 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Jazykovej škole Trenčín

16. januára 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

RO 1/2020

14. januára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.1/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.1a/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

14. januára 2020 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Pozývame Vás na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. januára 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 –(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Zápisnica komisie dopravy 8.1.2020

14. januára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 14/2020 zo 14. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 08. januára 2020 v čase od 10.00. hod – 11:00. hod..

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2020

14. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len súťaž alebo OVS ) č. 1/2020 podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK