Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

12. decembra 2018 | Koncepcia rozvoja sociálnych služieb |

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje  „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ na verejnú diskusiu.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.09.2016, uznesením č. 403/2016.

December 2018

11. decembra 2018 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.12.2018 - spolu 344 žiadateľov.

CSS Lipa prijme do pracovného pomeru ekonóma / ekonómku

11. decembra 2018 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru ekonóma/ekonómku.

RO 28/2018

11. decembra 2018 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.97/2018 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.98/2018 do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2019

11. decembra 2018 | Plán opráv ciest |

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11.2018.

Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

11. decembra 2018 | Aktuality IPC |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12, zverejnenom dňa 07.11.2018

Fond malých projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 3

Správcovia Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ dňa 6.12.2018 vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: 3/FMP/11b.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2018 - zápisnica

07. decembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Záverečná správa - vnútrobloky (2. kolo)

06. decembra 2018 | Záverečné správy z výziev |

Prioritná os 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 3/2018

06. decembra 2018 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava č. 3/2018 Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 19/2018 - zápisnica

06. decembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 2/2018 - zápisnica

05. decembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2018 - čestné vyhlásenia

05. decembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 1/2018 - zápisnica

05. decembra 2018 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018

05. decembra 2018 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018

05. decembra 2018 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018

05. decembra 2018 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta upratovačka

04. decembra 2018 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá spoľahlivého zamestnanca na obsadenie miesta upratovačka.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018

04. decembra 2018 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018

04. decembra 2018 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018

04. decembra 2018 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2018 Participatívny – komunitný rozpočet.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

03. decembra 2018 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ (riaditeľka) Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK