Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 23/2019

10. decembra 2019 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie

09. decembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

09. decembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto šička

09. decembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto šička.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

05. decembra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný regionálny operačný program.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

05. decembra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2019

05. decembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len súťaž alebo OVS ) č. 1/2019 podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

December 2019

04. decembra 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.12.2019 - spolu 357 žiadateľov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 11/2019

02. decembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 11/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

RO 23/2019

02. decembra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.84/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.85/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 22/2019

02. decembra 2019 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet schválené uznesením Z TSK č. 381/2019 zo dňa 25.11.2019.

SOŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa na výuku elektrotechnických odborných predmetov

02. decembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa na výuku elektrotechnických odborných predmetov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva

02. decembra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja - zastupovanie počas MD a RD.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta údržbár - strážnik

02. decembra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta údržbár - strážnik.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 7/2019

29. novembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 7/2019 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Rozpočet TSK 2020-2022

28. novembra 2019 | Rozpočet TSK |

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 dňa 25.11.2019.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020

28. novembra 2019 | Participatívne rozpočty na SŠ |

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020.

SOŠ Trenčín - zámer priameho nájmu č. 2/2019 - zápisnica

28. novembra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Zapojte sa do 2. ročníka projektu - Prax pre univerzity, riešenia pre firmy!

28. novembra 2019 | Aktuality | Podnikanie, Regionálny rozvoj

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so 6 fakultami naprieč Slovenskom spúšťa 2. ročník projektu - Prax pre univerzity, riešenia pre firmy.

Záznam XX. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 25.11.2019

V poradí XX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 25. novembra 2019 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo aj na našom youtube VÚC Trenčín.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/012/2019

27. novembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/012/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva napodanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2019 - zápisnica

27. novembra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK