Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SPŠ Dubnica nad Váhom

10. mája 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Zápisnica 30.4.2021 zo zasadnutia pracovnej skupiny - dotácie TSK

07. mája 2021 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 30.04.2021 o 09:00 hod..

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ predmetu občianska náuka

07. mája 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ predmetu občianska náuka.

Výberové konanie na obsadenie miesta Referent pre rozpočet, financovanie, personalistiku a mzdy

07. mája 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent pre rozpočet, financovanie, personalistiku a mzdy.

SOŠ Nováky - vyhlásenie OVS č. 1/2021

07. mája 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Obchodná akadémia Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021

06. mája 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Obchodná akadémia Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021

06. mája 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Materiály na XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

05. mája 2021 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 10. mája 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle 196. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, zo dňa 26.4.2021.

Máj 2021

05. mája 2021 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.05.2021 - spolu 209 žiadateľov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent odboru dopravy – cyklokoordinátor

05. mája 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK (3-2021)

30. apríla 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 19.4.2021

Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 19.04.2021 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Trenčín - zámer priameho nájmu č. 1/2021

30. apríla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín č. 1/2021 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9 a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SZŠ C. Šimurkovej Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných predmetov štúdijného odboru praktická sestra / zdravotnícky asistent

28. apríla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných predmetov štúdijného odboru praktická sestra / zdravotnícky asistent.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 21.4.2021

Zápisnica č. 3/2021 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 21. apríla 2021 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 624.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 21.4.2021

27. apríla 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 17 zo 17. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 21. apríla 2021 v sídle TSK v čase od 12,00 hod. do 13,00 hod..

Pozvánka na zasadnutie pracovnej skupiny 30.4.2021 vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK

Pozývame Vás na zasadnutie pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2021.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 21.4.2021

Zápisnica číslo 3/2021 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 21.04.2021 v Trenčíne.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 19.4.2021

Zápisnica z XVIII. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 19. apríla 2021 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, banketová miestnosť č. 263 (2. poschodie).

Zmeny v medzištátnej diaľkovej doprave od 30.4.2021

26. apríla 2021 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že sa s partnerskými dopravcami dohodla na postupnom obnovení prevádzky vybraných medzištátnych spojov.

Zápisnica - Manažér pre Value for Money (2 miesta) 05-2020

23. apríla 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér pre Value for Money Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2021

23. apríla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 2/2021 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných strojárskych predmetov

23. apríla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných strojárskych predmetov.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov

23. apríla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov .

RO 7/2021

22. apríla 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 19/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 19a/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK