Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Trenčín - zámer priameho nájmu č. 3/2017

11. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín č. 3/2017 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

December 2017

08. decembra 2017 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.12.2017 - spolu 336 žiadateľov.

Upozornenie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

07. decembra 2017 | Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC |

Dňa 29. novembra 2017 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje s účinnosťou od 1.januára 2018 aj nové právne podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb na regionálnej úrovni zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2017- N

07. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017- N.

Materiály na III. rokovanie Zastupitelstva TSK 11.12.2017 - aktualizované

07. decembra 2017 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 11. decembra 2017 - t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na druhom podlaží, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva TSK 13.11.2017

07. decembra 2017 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja – 13. 11. 2017.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/002/2017-N

07. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2017-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 4/2017

06. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 4/2017 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 5/2017

06. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 5/2017 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 33/2017 - zápisnica

06. decembra 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2017

05. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 2/2017 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 24.11.2017

Zápisnica č. 6/2017 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 24.11.2017 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK hľadá zubného lekára na prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva v meste Bánovce nad Bebravou

Voľný obvod v TSK | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá zubného lekára, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu zubného lekárstva v meste Bánovce nad Bebravou od 1. januára 2018. V zdravotnom obvode je nad 3 000 poistencov.

TSK hľadá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie v Dubnici nad Váhom

Voľný obvod v TSK | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal záujem prevádzkovať psychiatrickú ambulanciu v Dubnici nad Váhom od 1. januára 2018. Dôvodom je ukončenie činnosti existujúcej psychiatrickej ambulancie k 31. 12. 2017.

SOŠ Pruské - zámer priameho nájmu č. SOS Pruske/2017/2

01. decembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské (ďalej len ako vyhlasovateľ) so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské, IČO: 00159298 ako správca majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Pozvánka na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

30. novembra 2017 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 11. decembra 2017, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na druhom podlaží, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 24.11.2017

Zápisnica z I. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 24. novembra 2017 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 23.11.2017

Zápisnica č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 23. novembra 2017 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 23.11.2017

Zápisnica číslo 6/2017 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 23.11.2017 v Trenčíne.

TSK zverejňuje zámer na nájom majetku - pozemku na základe OVS

29. novembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku |

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017 - N podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „OVS“).

SPŠ Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 4/2017 - zápisnica

28. novembra 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/4/2017

Názov petície: Petícia za opatrenia pri uskutočnení stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove.

SOŠ Handlová - vyhlásenie OVS č. 1/2017

28. novembra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2017 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK