Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pripomienkovanie

Všetky dokumenty predložené Trenčianskym samosprávnym krajom vrátane lehôt, počas ktorých môže verejnosť predkladať návrhy na ich pripomienkovanie.

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC

Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého musí byť návrh rozpočtu samosprávneho kraja verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC

K schváleniu návrhu záverečného účtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého musí byť návrh záverečného účtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo TSK, zverejní TSK vyvesením návrhu VZN na úradnej tabuli a na webovom sídle TSK aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva TSK, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť. Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade TSK.

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020

Návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2020 je možné pripomienkovať odbornou aj laickou verejnosťou vždy vo vopred oznámenom termíne.

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja je možné pripomienkovať odbornou aj laickou verejnosťou vždy vo vopred oznámenom termíne.

Pripomienkovanie strategických dokumentov

Na základe zákon č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon je obstarávateľ (TSK v prípade UPN VÚC Trenčiansky kraj) povinný zverejniť územnoplánovaciu dokumentáciu na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie verejnosti je možné do 30 dní (§ 20, 21, 22).

Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

Návrh zadania, konceptu a návrhu sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k zadaniu, ku konceptu a k návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK