Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o civilnej ochrane

Základné informácie na ochranu života a prežitia mimoriadných údalostí pre každého z nás.

TSK plní následovné úlohy v zmysle kompetencií v oblasti civilnej ochrany a obrany:

 • poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,
 • poskytuje krajskému úradu údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,
 • podieľa sa na preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
 • metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,
 • v súčinnosti s krajským úradom a obcami sa podieľa na príprave a kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,
 • podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí v obvode vyššieho územného celku na úseku obrany štátu a riešení problémov, ktoré môžu vzniknúť alebo vznikli v čase vojny alebo vojnového stavu,
 • spolupracuje s príslušnou vojenskou správou a územnými vojenskými správami na príprave a zabezpečovaní úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,
 • podieľa sa na príprave občanov na obranu štátu v obvode svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje súčinnosť s územnými vojenskými správami pri oslobodzovaní zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby,
 • spolupracuje s krajským úradom pri uplatňovaní požiadaviek okresných úradov a požiadaviek samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na príslušných ústredných orgánoch,
 • vyhotovuje pre Zastupiteľstvo TSK správu o plnení úloh civilnej ochrany, obrany a ochrany utajovaných skutočností.

Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V priebehu života sa stretávame s rôznymi mimoriadnymi udalosťami. Predpokladom ich úspešného zvládnutia je pripravenosť každého z nás.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Civilná ochrana

Na našej stránke Vám poskytneme dôležité telefónne čísla, popis jednotlivých varovných signálov a informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť a ako postupovať, keď je ohrozený život, zdravie a majetok.

Pomôcť Vám môže aj mobilná aplikácia Otvorená lekáreň, ktorá Vám v "chytrom telefóne" nájde najbližšiu lekáreň, lekársku pohotovostnú službu alebo nemocnicu.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK