Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Financie

Informácie o rozpočte a záverečnom účte samosprávneho kraj, o finančných ukazovateľoch a o dani z motorových vozidiel.

Možnosť čerpania dotácií z rozpočtu samosprávneho kraja (športové, kultúrné, sociálne a vzdelávacie akcie).

Finančný odbor vznikol, ako jeden z organizačných úsekov TSK, 1. marca 2002. Odbor zabezpečuje koncepčnú činnosť pri zostavovaní rozpočtu a financovaní úradu a ním riadených rozpočtových a príspevkových organizácií, vrátane jeho rozpisu na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Sleduje a usmerňuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu a zodpovedá za efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu i prostriedkov získaných vlastnou činnosťou úradu a činnosťou organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zabezpečuje vypracovávanie rozborov rozpočtového hospodárenia za vlastný úrad. Vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti finančného hospodárenia, sleduje dodržiavanie finančnej disciplíny, zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi, účtovnými postupmi a platnou rozpočtovou klasifikáciou a zabezpečuje zostavovanie predpísaných účtovných výkazov. Metodickými usmerneniami zabezpečuje zosúladené postupy účtovníctva v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

TSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Dňa 8. októbra 2013 Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 národný rating opäť na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating opäť na úrovni Baa2.

TSK môže z vlastného rozpočtu poskytnúť dotáciu žiadateľovi na podporu:

  • všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
  • podnikania a zamestnanosti,
  • voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akciách/projektoch

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK