Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet

Záverečný účet obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení vyššieho územného celku, najmä:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b) bilanciu aktív a pasív,

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

h) hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku.

Návrh záverečného účtu predkladá vyšší územný celkok na verejnú diskusiu.

Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Návrh záverečného účtu je vyšší územný celok povinný prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK