Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet

Záverečný účet obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení vyššieho územného celku, najmä:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b) bilanciu aktív a pasív,

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

h) hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku.

Návrh záverečného účtu predkladá vyšší územný celkok na verejnú diskusiu. Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu je vyšší územný celok povinný prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Záverečný účet za rok 2021

05. mája 2022 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 bol schválený Z TSK uznesením č. 857/2022 zo dňa 2.5.2022. Je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021

13. apríla 2022 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2020

18. mája 2021 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 bol schválený Z TSK uznesením č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021. Je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020

22. apríla 2021 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2019

29. mája 2020 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 bol schválený Z TSK uznesením č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020. Je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

30. apríla 2020 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2018

14. mája 2019 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

18. apríla 2019 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2017

17. mája 2018 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

27. apríla 2018 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2016

12. júla 2017 |

Schválený záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016

13. apríla 2017 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2015

15. apríla 2016 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015

15. apríla 2016 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2014

07. septembra 2015 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

30. apríla 2015 |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Záverečný účet za rok 2013

15. mája 2014 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK.

Záverečný účet za rok 2012

19. apríla 2013 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami a indexom rastu oproti roku 2011.

Záverečný účet za rok 2011

16. júna 2012 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Záverečný účet za rok 2010

16. júna 2011 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Záverečný účet za rok 2009

07. júna 2010 |

Na IV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2009.

Záverečný účet za rok 2008

10. apríla 2009 |

Na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2008.

Záverečný účet za rok 2007

16. júna 2008 |

Na XV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bol prerokovávaný a schválený Záverečný účet TSK za rok 2007.

Záverečný účet za rok 2006

14. júna 2007 |

Na IX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2006.

Záverečný účet za rok 2005

24. júna 2006 |

Na III. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2005.

Záverečný účet za rok 2004

08. júna 2005 |

Na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bol prerokovávaný a schválený Záverečný účet TSK za rok 2004.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK