Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Pokiaľ má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, je povinný podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

V súlade s § 81 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej TSK) sociálnu službu v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre, zabezpečuje podporu samostatného bývania a tlmočnícku službu.

Žiadosť je možné doručiť osobne alebo poštou na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja - oddelenie sociálnej pomoci, kde bude občanovi v prípade potreby poskytnuté základné sociálne poradenstvo o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb a ďalšie potrebné informácie. Základné sociálne poradenstvo môže byť občanovi poskytnuté aj na tel. č.: 032/655 55 68, 032/655 55 63.

Ďalšou možnosťou je doručenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo do vybraného zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Neoddeliteľnou prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s úradne overeným podpisom,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac.

V prípade, ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bez posúdenia jeho odkázanosti na sociálnu službu, požiada priamo poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie sociálnej služby (sociálna služba sa bude poskytovať bez finančnej podpory z verejných prostriedkov). V tomto prípade si bude občan hradiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov tohto zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa mu bude služba poskytovať.

Upozornenie: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Zoznamy čakateľov

V prípade, že vo vybranom zariadení zriadenom TSK nie je voľné miesto a fyzická osoba súhlasí s evidenciou v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len „zoznam čakateľov“), poskytovateľ zaeviduje jeho žiadosť v zozname čakateľov a zároveň o tom písomne oboznámi žiadateľa.

Na základe uvedeného, poskytovanie sociálnej služby bude občanovi zabezpečené podľa poradia v zozname čakateľov poskytovateľa, v ktorom je zaevidovaná jeho žiadosť.

Ak manželia alebo iné blízke osoby žiadajú o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZSS spoločne, ich žiadosti budú do zoznamu čakateľov zaradené spolu ako „manželský pár“. V prípade uvoľnenia vhodnej bytovej jednotky,  sú manželia vyzvaní k nástupu. Za iné blízke osoby sa považujú najmä rodič s dieťaťom, súrodenci, druh a družka.

Ak žiadateľ, ktorý bol vyzvaný k nástupu do zariadenia a odmietne nástup, jeho žiadosť sa pokladá za vybavenú a nie je ďalej vedený v zozname čakateľov. Pokiaľ sa u poskytovateľa nachádza originál rozhodnutia a originál posudku o odkázanosti žiadateľa, tie sa mu vrátia späť pre prípad ich ďalšieho použitia. Opätovne si môže, v prípade záujmu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu so všetkými prílohami a bude zaevidovaný, ako nový žiadateľ na poslednom mieste v zozname čakateľov.

Ak žiadateľ, ktorý bol vyzvaný k nástupu do zariadenia a zo zdravotných dôvodov nemôže nastúpiť do zariadenia – je hospitalizovaný alebo jeho zdravotný stav by bol kontraindikáciou pre prijatie do zariadenia, bude ponechaný na prvom mieste a miesto bude ponúknuté ďalšej fyzickej osobe zo zoznamu čakateľov.

Ak viacerí žiadatelia budú mať rovnaký dátum podania žiadosti, poradie bude určené na základe sociálnej situácie žiadateľa. Vážnosť sociálnej situácie žiadateľa bude preverená zo strany poskytovateľa.

Podania

Zverejňované informácie

Na webovej stránke TSK je zverejnený aktualizovaný zoznam čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení. Zoznam čakateľov pre konkrétny druh sociálnej služby v zariadení obsahuje:

  • pohlavie
  • číslo žiadateľa (kvôli ochrane osobných údajov a smernici GDPR zverejňujeme len jedinečné číslo, ktoré bolo žiadateľovi pridelené pri podaní žiadosti)
  • obec/mesto trvalého bydliska žiadateľa
  • dátum zaradenia do poradovník.

Zoznamy čakateľov sa aktualizujú denne.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK