Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť podáva občan, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania aleho rehabilitačnom stredisku.

Povinný obsah podania

 • meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
 • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby,
 • druh a forma sociálnej služby,
 • predpokladaný deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby,
 • číslo právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Voliteľný obsah

 • rodinný stav, štátne občianstvo, adresa pre korešpondenciu, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu,
 • e-mail, telefonický kontakt na žiadateľa alebo rodinného príslušníka žiadateľa,
 • výška dôchodku a iného príjmu,
 • údaje o rodinných príslušníkoch žiadateľa,
 • údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony; údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa, ak ide o maloleté dieťa,
 • podpis žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu.

Zoznam príloh

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vyhlásenie o majetku,
 • doklad o príjme; v prípade maloletého dieťaťa doklad o príjme spoločne posudzovaných osôb v domácnosti,
 • ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, doklady potvrdzujúce túto skutočnosť,
 • ak je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, ale nie je schopný podpisu, je nutné doložiť splnomocnenie alebo generálnu plnú moc, alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára na základe § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008,
 • v prípade úmrtia žiadateľa je potrebné doložiť úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí.

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Žiadosť nie je možné podať elektronicky nakoľko jej súčasťou sú prílohy, ktoré nie je možné zaslať elektronicky.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu so všetkými prílohami podá občan na Úrad TSK, ktorý ju zašle do ním vybraného zariadenia sociálnych služieb alebo priamo do jedného zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pokiaľ si občan vyberie neverejného poskytovateľa sociálnych služieb alebo zariadenie mimo územia TSK, zašle žiadosť na Úrad TSK.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK