Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť podáva občan, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania aleho rehabilitačnom stredisku.

Povinný obsah podania

 • meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
 • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby,
 • druh a forma sociálnej služby,
 • predpokladaný deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby,
 • číslo právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Voliteľný obsah

 • rodinný stav, štátne občianstvo, adresa pre korešpondenciu, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu,
 • e-mail, telefonický kontakt na žiadateľa alebo rodinného príslušníka žiadateľa,
 • výška dôchodku a iného príjmu,
 • údaje o rodinných príslušníkoch žiadateľa,
 • údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony; údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa, ak ide o maloleté dieťa,
 • podpis žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu.

Zoznam príloh

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vyhlásenie o majetku,
 • doklad o príjme; v prípade maloletého dieťaťa doklad o príjme spoločne posudzovaných osôb v domácnosti,
 • ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, doklady potvrdzujúce túto skutočnosť,
 • ak je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, ale nie je schopný podpisu, je nutné doložiť splnomocnenie alebo generálnu plnú moc, alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára na základe § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008.

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu so všetkými prílohami podá občan na Úrad TSK, ktorý ju zašle do ním vybraného zariadenia sociálnych služieb alebo priamo do jedného zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pokiaľ si občan vyberie neverejného poskytovateľa sociálnych služieb alebo zariadenie mimo územia TSK, zašle žiadosť na Úrad TSK.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK