Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (horizont do roku 2050)

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Názov projektu: Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlíkových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9

Dátum predloženia: január 2017

Dátum schválenia: február 2017

Výška nenávratného finančného príspevku:  436 369,20 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 459 336,00 EUR

Zhotoviteľ: PUM SK AFEG

Zmluvu o dielo: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/zmluvy/zmluva-c.-2018-0632.html?page_id=533087

Zmluva o PNFP

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je spracovanie strategického dokumentu pod názvom Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho kraja (PUM TSK). Tento dokument bude predstavovať strategický plán navrhnutý na uspokojovanie potrieb mobility osôb, organizácií a podnikateľských subjektov na území kraja a na zvýšenie kvality života obyvateľov. Stratégie a opatrenia definované v PUM TSK sa budú týkať všetkých druhov a spôsobov dopravy v kraji, vrátane hromadnej a individuálnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej a nemotorizovanej, ako aj všeobecného pohybovania sa a parkovania v kraji.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený dňa 23.11.2020 Zastupiteľstvom TSK Uznesením č. 585/2020.

logo PUM TSK

PUM TSK - pripomienkovanie

02. septembra 2019 |

Na základe zmluvy o dielo č. 2018/0632 zo dňa 27.06.2018 zhotoviteľ Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja AF-CITYPLAN spracoval nasledovné časti dokumentu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK