Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (horizont do roku 2050)

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Názov projektu: Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlíkových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9

Dátum predloženia: január 2017

Dátum schválenia: február 2017

Výška nenávratného finančného príspevku:  436 369,20 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 459 336,00 EUR

Zhotoviteľ: PUM SK AFEG

Zmluvu o dielo: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/zmluvy/zmluva-c.-2018-0632.html?page_id=533087

Zmluva o PNFP

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je spracovanie strategického dokumentu pod názvom Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho kraja (PUM TSK). Tento dokument bude predstavovať strategický plán navrhnutý na uspokojovanie potrieb mobility osôb, organizácií a podnikateľských subjektov na území kraja a na zvýšenie kvality života obyvateľov. Stratégie a opatrenia definované v PUM TSK sa budú týkať všetkých druhov a spôsobov dopravy v kraji, vrátane hromadnej a individuálnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej a nemotorizovanej, ako aj všeobecného pohybovania sa a parkovania v kraji.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený dňa 23.11.2020 Zastupiteľstvom TSK Uznesením č. 585/2020.

logo PUM TSK

PUM TSK - pripomienkovanie

02. septembra 2019 |

Na základe zmluvy o dielo č. 2018/0632 zo dňa 27.06.2018 zhotoviteľ Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja AF-CITYPLAN spracoval nasledovné časti dokumentu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK