Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Andrea Molnárová, BSBA Vedúca odd. životného prostredia a územného plánovania

Zamestnanci:
Ing. Petra Baďurová Renčová manažér kvality ovzdušia
Mgr. Martina Kedrová manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy
Ing. Martin Macíček Referent odd. životného prostredia a územného plánovania
Ing. Radoslav Žatko Referent odd. životného prostredia a územného plánovania
Mgr. Mária Tisová Referent odd. životného prostredia a územného plánovania - GIS

Úlohy oddelenia:
 • zabezpečuje územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu na regionálnej úrovni,
 • pripravuje stanoviská k územnoplánovacím podkladom, územnoplánovacej dokumentácii a stratégiám, ktoré sa dotýkajú územia TSK,
 • pripravuje stanoviská na základe žiadostí k územnému konaniu,
 • je účastníkom v komisiách centrálnych štátnych orgánov SR na oblasti územného plánovania a odvetvových koncepcií SR,
 • zabezpečuje vydávanie stanovísk k zámerom, podliehajúcim posúdeniu vplyvov na životné prostredie (EIA a SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v rámci medzirezortného pripomienkovania dáva stanoviská k operačným programom, ktoré kompetenčne patria na toto oddelenie napr. OP životné prostredie,
 • zabezpečuje vyjadrovania v rámci konaní štátnych orgánov podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v z. n. p. v nadväznosti na platnú územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
 • v prípade požiadaviek miest a obcí plní funkciu metodickej pomoci pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest - zabezpečuje systém GIS,
 • zabezpečuje administráciu grantovej schémy na podporu environmentálnych projektov,
 • zodpovedá za realizáciu aktivít projektu Zelená župa,
 • zabezpečuje spoluprácu s ostatnými inštitúciami v oblasti ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK