Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Zamestnanci:
Ing. Ľubica Držková Referent odd.person.manažmentu, miezd a kríz.riadenia
Mgr. Zuzana Košová Referent odd. person. manažmentu, miezd a kríz. riadenia
Ing. Hana Šimonová Referent odd. person. manažmentu, miezd a kríz. riadenia
Ing. Viliam Záhumenský Odb. referent odd. person. manažmentu, miezd a kríz. riadenia

Úlohy oddelenia:
 • vedie osobné spisy zamestnancov TSK a štatutárnych zástupcov (riaditeľov) OvZP,
 • vypracúva pracovné zmluvy a dohody o zmene pracovnej zmluvy zamestnancov TSK a štatutárnych zástupcov OvZP,
 • spracováva na zasadnutie zastupiteľstva návrhy na vymenovanie a odvolávanie štatutárnych zástupcov OvZP,
 • pripravuje podklady pre ukončenie pracovného pomeru so zamestnancami TSK v zmysle platných predpisov a vystavuje zápočtové listy,
 • pripravuje podklady na zaradenie zamestnancov do platových tried v súlade s katalógom pracovných činností a započítanie odbornej praxe,
 • sleduje postupy v platových stupňoch zamestnancov TSK ako i štatutárnym zástupcom OvZP a pripravuje podklady,
 • prihlasuje a odhlasuje zamestnancov a zmeny údajov do príslušných zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
 • sleduje a uzatvára dochádzku zamestnancov na elektronickom dochádzkovom systéme na základe podkladov vedúcich zamestnancov,
 • eviduje čerpanie riadnej dovolenky a prekážky v práci v zmysle § 141 Zákonníka práce,
 • pripravuje výberové konania vypísané predsedom na vybraný okruh funkcií,
 • vypracováva dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie evidenciu týchto dohôd, dohôd o zabezpečení praxe študentov a absolventskej praxe,
 • sleduje jubileá zamestnancov TSK a štatutárnych zástupcov OvZP a organizačne zabezpečuje vyplatenie odmeny,
 • vedie evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania na TSK, vybavuje ich v zmysle platných právnych predpisov,
 • vypracováva príslušné analýzy za personálnu, sociálnu a výchovno-vzdelávaciu oblasť,
 • vykonáva poradenskú činnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov pre OvZP,
 • spracováva a vedie mzdovú agendu u zamestnancov TSK, odmeny a paušálne náhrady poslancov a členov komisií pri zastupiteľstve,
 • vypracováva prehľad čerpania mzdových prostriedkov,
 • vystavuje potvrdenia o príjme zamestnancov,
 • vykonáva zrážky zo mzdy,
 • vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmu a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • vypracováva interné predpisy, pokyny, prípadne informácie týkajúce sa pracovnoprávnej agendy TSK,
 • vedie evidenciu vzdelávania zamestnancov TSK, spracováva koncepciu vzdelávania zamestnancov TSK a pripravuje analýzy potrebné k realizácii koncepcie vzdelávania zamestnancov TSK,
 • na úseku obrany štátu v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja a obcami sa podieľa na príprave a kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu,[1]
 • zodpovedá v rozsahu svojej pôsobnosti za prípravu obranného plánovania a za plnenie opatrení, ktorými sa určuje nevyhnutný stupeň obranných schopností štátu v obvode TSK,[2]
 • zodpovedá v čase mieru za organizáciu prípravy SR na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,[3]
 • spracováva potrebné materiály, ktoré sa prerokovávajú v bezpečnostnej rade kraja, zabezpečuje rozpracovanie uznesení a úloh, ktoré uloží bezpečnostná rada kraja podľa čl. 9 ods. 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vyššiemu územnému celku,
 • spolupracuje pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení s okresným úradom v sídle kraja,[4]
 • spolupracuje pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie s okresným úradom v sídle kraja,[5]
 • spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie podľa usmernení ministerstva hospodárstva,[6]
 • spracováva krízový plán hospodárskej mobilizácie TSK podľa pokynov ministerstva hospodárstva, [7]
 • je pracoviskom informačnej služby civilnej ochrany na zabezpečenie informácií v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane a pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej udalosti,[8]
 • zodpovedá za plnenie úloh civilnej ochrany vo svojej pôsobnosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.,
 • poskytuje okresnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí ako aj údaje o zariadeniach civilnej ochrany v pôsobnosti TSK,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,
 • metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,[9]
 • podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
 • uplatňuje požiadavky na rozpočet na úsek preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane a vedie prehľad o ich čerpaní,
 • vykonáva odbornú prípravu zamestnancov TSK v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva,
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc OvZP pri zabezpečovaní úloh civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie, voči OvZP pôsobí v uvedených oblastiach vo funkcii kontrolného orgánu zriaďovateľa,
 • podieľa sa v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja a obcami na príprave a kontrole zabezpečenia ochrany pred povodňami na území TSK,[10]
 • zabezpečuje a realizuje plnenie úloh v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci zamestnancov TSK a ochranu proti požiarom v rámci úradu, vrátane organizácie školení za túto oblasť a spracovania príslušnej dokumentácie,
 • voči OvZP v oblasti BOZP a OPP pôsobí vo funkcii metodika a kontrolného orgánu zriaďovateľa,
 • zabezpečuje revíziu hydrantov a ručných hasiacich prístrojov.

[1] §12 ods.1 písm. a) zákona č.319/2002 Z. z. o obrane SR v z. n. p

[2] § 25 ods.6 zákona č.319/2002 Z. z o obrane SR v z. n. p.

[3] čl.6 ods.3 Ústavného zákona č.227/2002 o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a

   núdzového stavu

[4] § 8 ods. 1 písm. c) zákona č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

[5] §17 ods.8 zákona č.179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

[6] §17 ods.2 písm. e) zákona č.179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

[7] §17 ods.9 zákona č.179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

[8] §6 Vyhlášky MV SR č.388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok

   informačného systému civilnej ochrany

[9] § 14a ods.1 písm. d) zákona NR SR č.42/1994 Z. z, o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.

[10] §32 zákona NR SR č.7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK