Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Riaditeľ úradu

Oddelenia

Sekretariát
Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
Oddelenie informatiky

Ing. Marek Briestenský
Poverený riadením Úradu TSK

Telefón: +421-32-6555 812


Úlohy odboru:
 • na základe poverenia predsedu TSK podpisuje oznámenia, vyjadrenia, stanoviská a akékoľvek iné podania alebo písomnosti vo všetkých územných a stavebných konaniach, všetkých stupňov územnoplánovacích dokumentácií, ktorých účastníkom konania, prípadne osobou požiadanou o vyjadrenie sa vo veci, je TSK,
 • na základe poverenia predsedu TSK podpisuje oznámenia, vyjadrenia, stanoviská a akékoľvek iné podania alebo písomnosti vo všetkých územných a stavebných konaniach vyplývajúcich z práv a povinností Trenčianskeho samosprávneho kraja stanovených zákonom č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení,
 • podpisuje rozhodnutia vydané v správnom konaní vedenom v prípade zistenia porušenia finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami z vlastných príjmov rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, za ktoré sa ukladá odvod, penále alebo pokuta podľa ustanovení § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
 • na základe poverenia predsedu TSK podpisuje určenia funkčných platov zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a štatutárnych zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe predchádzajúceho súhlasu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 • na základe poverenia predsedu TSK podpisuje zámery a oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže za účelom prevodu vlastníckeho práva prebytočného nehnuteľného majetku a iných písomností bezprostredne súvisiacich s vyhlásením, priebehom a vyhodnotením takejto obchodnej verejnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj,
 • na základe poverenia predsedu TSK podpisuje predchádzajúce súhlasy za zriaďovateľa k dočasnému vývozu zbierkových predmetov v správe múzeí/galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • priamo riadi vedúcich odborov a vedúcich samostatných oddelení,
 • stanovuje ciele a úlohy odborom a samostatným oddeleniam, koordinuje a kontroluje ich činnosť, za svoju činnosť zodpovedá predsedovi,
 • navrhuje a prijíma opatrenia na zvyšovanie efektívnosti činnosti úradu a racionalizáciu organizácie práce, zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie odborného rastu zamestnancov,
 • prijíma potrebné opatrenia na realizáciu uznesení zastupiteľstva,
 • zabezpečuje vykonanie rozhodnutí predsedu,
 • koordinuje činnosť odborov a oddelení pri príprave materiálov do zastupiteľstva podľa schváleného programu a zodpovedá za ich spracovanie,
 • predkladá materiály na rokovanie zastupiteľstva v rozsahu stanovenom predsedom,
 • sekretariát riaditeľa plní úlohy, ktoré súvisia s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu riaditeľa,
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK