Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách

ocenovanie zamestnancov v sociálnych službách

1. Úvod

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol oceniť obetavú prácu jednotlivcov v oblasti sociálnych služieb za rok 2022 s cieľom pozitívnej motivácie. Pridanou hodnotu je zvýšenie spoločenského uznania a prestíže práce v sociálnej oblasti, ktorá už od roku 2020 prechádza ťažkou skúškou či už v súvislosti so šírením infekčného ochorenia spôsobeného COVID-19 ale aj utečeneckou krízou spôsobenou vojnovým konfliktom na Ukrajine a v neposlednom rade inflačnou krízou.

 

2. Kategórie

 • Sociálny pracovník/čka, asistent sociálnej práce
 • Odborný zamestnanec v sociálnych službách
 • opatrovateľ/ka, inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie, sestra, zdravotnícky asistent, vychovávateľ/ka,
 • psychológ a fyzioterapeut (ak je v predmete činnosti poskytovateľa odborná činnosť, na ktorú sa vyžaduje kvalifikačný predpoklad v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., a teda je ich možné považovať za odborných zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby).
 • Manažér/ka v sociálnych službách
 • Mimoriadna cena za obetavosť v sociálnych službách

 

ocenovanie zamestnancov v sociálnych službách

 

3. Kritériá (povinné)

 • obetavý a zodpovedný prístup k práci,
 • prístup k inovatívnym riešeniam v praxi pri poskytovaní sociálnych služieb,
 • dlhodobo mimoriadne kvalitne odvedená práca,
 • altruistický prístup k prijímateľom sociálnej služby (mimoriadna cena).

 

4. Podmienky

 • nominovaný musí byť zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu s  poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý je zapísaný v registri sociálnych služieb vedenom na TSK,
 • zamestnancov, s výnimkou manažérov, môžu nominovať štatutári - manažéri, prípadne vedúci zamestnanci, ale aj rodinní príslušníci, avšak tí výlučne prostredníctvom štatutára- manažéra príslušného poskytovateľa,
 • zamestnanec sa nemôže nominovať sám,
 • manažérov môžu nominovať zamestnanci poskytovateľa, ale aj rodinní príslušníci prijímateľa sociálnej služby,
 • každý navrhovateľ môže nominovať len jedného zamestnanca v jednotlivých kategóriách:
 • kategória sociálny pracovník/čka, asistent/ka sociálnej práce – prax minimálne 3 roky,
 • kategória odborný zamestnanec v sociálnych službách – pracovné pozície vymenované v bode 2,
 • kategória manažér/ka v sociálnych službách – prax minimálne 5 rokov,
 • kategória „Mimoriadna cena za obetavosť v sociálnych službách“ - bež špecifikácie kvalifikácie, pracovného zaradenia a dĺžky praxe,
 • neoddeliteľnou súčasťou nominácie musí byť odôvodnenie, vzhľadom na kritériá uvedené v bode 3. V prípade, že nominácia nebude obsahovať (povinné) kritériá, bude vylúčená.

 

5. Posudzovanie návrhov a počet ocenených

Návrhy bude posudzovať odborná komisia schválená riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tvoriť ju budú  odborníci zo sociálnej oblasti.

 • v kategórii sociálny pracovník/čka, asistent sociálnej práce budú ocenení 4 zamestnanci,
 • v kategórii odborný zamestnanec v sociálnych službách bude ocenených 10 zamestnancov,
 • v kategórii manažér/ka v sociálnych službách bude ocenený 1 zamestnanec
 • v kategória „Mimoriadna cena za obetavosť v sociálnych službách“ bude ocenený 1 zamestnanec.

 

6. Spôsob navrhovania a termín zasielania návrhov

Svoje návrhy na ocenených môžete posielať e-mailom na eva.navratilova@tsk.sk , daniela.hankova_polanska@tsk.sk alebo poštou na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie zamestnancov sociálnych služieb - neotvárať“. Nominácie TSK prijíma do 14. apríla 2023 (vrátane).

Miesto a čas konania slávnostného oceňovania bude vopred oznámené na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Laureáti budú o tejto skutočnosti informovaní zamestnancami Úradu TSK.

Poznáte niekoho, kto si za svoju obetavú prácu zaslúži uznanie? Nominujte ho a vyzdvihnite jeho výnimočnosť!

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK