Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol oceniť obetavú prácu jednotlivcov pracujúcich v sociálnych službách za rok 2019, s cieľom pozitívne motivovať zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a postupne zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti. Pridanou hodnotou je tiež zvýšenie spoločenského uznania a prestíže práce v tejto oblasti.

Poznáte niekoho, kto si za svoju obetavú prácu zaslúži uznanie?

Nominujte ho a prispejte k tomu, aby sa stal súčasťou historicky prvého oceňovania TSK v oblasti sociálnych služieb.

Svoje návrhy na ocenených môžete posielať e-mailom na elena.nekorancova@tsk.sk alebo poštou na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie zamestnancov sociálnych služieb - neotvárať“. Nominácie je možné zasielať do 20. júna 2019.  Slávnostné oceňovanie sa uskutoční na pôde župného úradu v termíne zverejnenom na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kategórie

 • Sociálna práca
 • Iná odborná činnosť v sociálnych službách
  • opatrovateľ/ka, inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie, sestra, praktická sestra, vychovávateľ/ka,
  • psychológ a fyzioterapeut (ak je v predmete činnosti poskytovateľa odborná činnosť, na ktorú sa vyžaduje kvalifikačný predpoklad v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., a teda je ich možné považovať za odborných zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby).
 • Manažér/ka v sociálnych službách

 

Kritériá

 • obetavý a zodpovedný prístup k práci,
 • prístup k inovatívnym riešeniam v praxi pri poskytovaní sociálnych služieb,
 • dlhodobo mimoriadne kvalitne odvedená práca.

 

Podmienky

 • nominovaný musí byť zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu s  poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na TSK,
 • zamestnancov, s výnimkou manažérov, môžu nominovať štatutári - manažéri, prípadne vedúci zamestnanci, ale aj rodinní príslušníci, avšak tí výlučne prostredníctvom štatutára - manažéra príslušného poskytovateľa,
 • zamestnanec sa nemôže nominovať sám,
 • manažérov môžu nominovať zamestnanci poskytovateľa,
 • každý navrhovateľ môže nominovať len jedného zamestnanca v jednotlivých kategóriách:
 • kategória sociálna práca – prax minimálne 3 roky,
 • kategória iná odborná činnosť v sociálnych službách – vymenovaní v bode 2,
 • kategória manažér/ka v sociálnych službách – prax minimálne 3 roky,
 • neoddeliteľnou súčasťou nominácie musí byť odôvodnenie nominácie vzhľadom na kritériá uvedené v bode 3.

 

Posudzovanie návrhov

Návrhy bude posudzovať odborná komisia schválená riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tvoriť ju budú  odborníci zo sociálnej oblasti.

 • V kategórii sociálna práca budú ocenení 4 zamestnanci,
 • v kategórii iná odborná činnosť v sociálnych službách bude ocenených 5 zamestnancov,
 • v kategórii manažér/ka v sociálnych službách bude ocenený 1 zamestnanec.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK