Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Deklarácia partnerstva územnej samosprávy

Predstavitelia územnej samosprávy Slovenskej republiky, reprezentovaní predsedami ôsmich samosprávnych krajov a Združením miest a obcí Slovenska, sa dohodli na týchto princípoch PARTNERSTVA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY:
Ako predstavitelia obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenska, s vedomím narastajúcej potreby budovania široko koncipovaného partnerstva a jeho možného pozitívneho vplyvu na každodenné fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky, sa zaväzujeme

  • obhajovať a presadzovať práva a oprávnené záujmy obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky a pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií,
  • spoločne obhajovať a presadzovať princípy samosprávnej demokracie a  subsidiarity, zjednocovať postup obcí, miest a samosprávnych krajov pri vykonávaní ich kompetencií,
  • navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov územnej samosprávy a presadzovať ich v súlade s Ústavou a zákonmi SR, s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy a pripravovanú Európsku chartu regionálnej samosprávy,
  • koordinovať spoločný postup a vzájomne sa podporovať pri presadzovaní spoločných záujmov oboch druhov samosprávy a ich združení voči ústredným orgánom štátnej správy v Slovenskej republike najmä v oblasti legislatívy a financovania územnej samosprávy, s ohľadom na ich dopady na miestnu a  regionálnu úroveň,
  • podporovať vytváranie konkrétnych partnerstiev na regionálnej úrovni, zameraných na zosúladenie spoločných postupov v oblastiach spoločného záujmu, s dôrazom na koordinovanú prípravu kvalitných a komplexných programov miestneho a regionálneho rozvoja, umožňujúcich efektívne a úspešné pôsobenie územnej samosprávy pri získavaní prostriedkov v rámci priorít Národného strategického referenčného rámca SR na obdobie rokov 2007-2013
  • vymieňať si informácie o aktuálnych témach, ktorými sa zaoberajú inštitúcie EÚ a ktoré môžu mať dopad na naše obce, mestá a samosprávne kraje,
  • vybavovať územnú samosprávu znalosťami a zručnosťami potrebnými k tomu, aby mohla lepšie využívať príležitosti, ktoré členstvo v  Európskej únii územným samosprávam ponúka,
  • umožniť vzájomne prednostnú účasť na všetkých podujatiach – seminároch, konferenciách, tematických prezentáciách, okrúhlych stoloch, formálnych i neformálnych stretnutiach, organizovaných reprezentantmi územnej samosprávy, vytvárať podmienky na výmenu názorov a skúseností predstaviteľov obcí, miest a samosprávnych krajov,
  • vytvoriť mechanizmus pravidelného partnerského dialógu predstaviteľov samosprávnych krajov a ZMOS na celoslovenskej i regionálnej úrovni,
  • formulovať spoločné stratégie, smerujúce k posilňovaniu postavenia územnej samosprávy na národnej i európskej úrovni.

Plné znenie Deklarácie partnerstva územnej samosprávy (PDF PDF, 20 KB)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK