Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Deklarácia partnerstva územnej samosprávy

Predstavitelia územnej samosprávy Slovenskej republiky, reprezentovaní predsedami ôsmich samosprávnych krajov a Združením miest a obcí Slovenska, sa dohodli na týchto princípoch PARTNERSTVA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY:
Ako predstavitelia obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenska, s vedomím narastajúcej potreby budovania široko koncipovaného partnerstva a jeho možného pozitívneho vplyvu na každodenné fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky, sa zaväzujeme

  • obhajovať a presadzovať práva a oprávnené záujmy obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky a pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií,
  • spoločne obhajovať a presadzovať princípy samosprávnej demokracie a  subsidiarity, zjednocovať postup obcí, miest a samosprávnych krajov pri vykonávaní ich kompetencií,
  • navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov územnej samosprávy a presadzovať ich v súlade s Ústavou a zákonmi SR, s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy a pripravovanú Európsku chartu regionálnej samosprávy,
  • koordinovať spoločný postup a vzájomne sa podporovať pri presadzovaní spoločných záujmov oboch druhov samosprávy a ich združení voči ústredným orgánom štátnej správy v Slovenskej republike najmä v oblasti legislatívy a financovania územnej samosprávy, s ohľadom na ich dopady na miestnu a  regionálnu úroveň,
  • podporovať vytváranie konkrétnych partnerstiev na regionálnej úrovni, zameraných na zosúladenie spoločných postupov v oblastiach spoločného záujmu, s dôrazom na koordinovanú prípravu kvalitných a komplexných programov miestneho a regionálneho rozvoja, umožňujúcich efektívne a úspešné pôsobenie územnej samosprávy pri získavaní prostriedkov v rámci priorít Národného strategického referenčného rámca SR na obdobie rokov 2007-2013
  • vymieňať si informácie o aktuálnych témach, ktorými sa zaoberajú inštitúcie EÚ a ktoré môžu mať dopad na naše obce, mestá a samosprávne kraje,
  • vybavovať územnú samosprávu znalosťami a zručnosťami potrebnými k tomu, aby mohla lepšie využívať príležitosti, ktoré členstvo v  Európskej únii územným samosprávam ponúka,
  • umožniť vzájomne prednostnú účasť na všetkých podujatiach – seminároch, konferenciách, tematických prezentáciách, okrúhlych stoloch, formálnych i neformálnych stretnutiach, organizovaných reprezentantmi územnej samosprávy, vytvárať podmienky na výmenu názorov a skúseností predstaviteľov obcí, miest a samosprávnych krajov,
  • vytvoriť mechanizmus pravidelného partnerského dialógu predstaviteľov samosprávnych krajov a ZMOS na celoslovenskej i regionálnej úrovni,
  • formulovať spoločné stratégie, smerujúce k posilňovaniu postavenia územnej samosprávy na národnej i európskej úrovni.

Plné znenie Deklarácie partnerstva územnej samosprávy (PDF PDF, 20 KB)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK