Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC

TSK poskytuje dotácie na verejnoprospešné účely pre obyvateľov kraja týkajúce sa športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akcií/projektov.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje dotácie z rozpočtu TSK na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akciách/projektoch.

Od 1. januára 2021 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými kritériami pri rozhodovaní o dotácii je kvalita predloženej žiadosti, originalita predloženého projektu, verejnoprospešný charakter akcie/projektu odrážajúci potreby regiónu a jeho obsah, počet predpokladaných účastníkov na akcii/projekte, finančná stránka akcie/projektu a udržateľnosť akcie/projektu.

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 31. marca bežného roka (v prípade zasielania poštou rozhoduje dátum na podacej pečiatke pošty).

Dotáciu je možné poskytnúť na akciu/projekt, ktorý sa realizuje a ukončuje od 01.01 príslušného rozpočtového roku do 31.12. príslušného rozpočtového roku. Žiadateľ je povinný pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK postupovať v súlade s platným VZN.

Oprávnený žiadateľ je:

 • obec a mesto na území TSK alebo
 • právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO) so sídlom alebo miestom podnikania na území TSK, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území TSK,
 • iná obec, mesto alebo vyšší územný celok, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 • žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky platného VZN.

Rozhodovanie o dotácii podľa požadovanej výšky:

 • o dotácii do 1.500,- eur vrátane rozhoduje predseda TSK,
 • o dotácii nad túto čiastku do 4.050,- eur vrátane rozhoduje pracovná skupina menovaná predsedom TSK a schvaľuje ju predseda TSK.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je:

 • 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur,
 • 80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur pre žiadateľa, ktorý žiada o dotáciu na:
  • účel zdravotno - humanitárnej starostlivosti,
  • voľnočasové, vzdelávacie, športové, kultúrne, sociálne aktivity zamerané výlučne na deti a mládež.

Podania

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK

  Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 31. marca bežného roka (v prípade zasielania poštou rozhoduje dátum na podacej pečiatke pošty).

 • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

  Prijímateľ nie je oprávnený z poskytnutej finančnej dotácie poskytnúť finančnú dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo obciam, mestám a ich zriadeným organizáciám.

Zverejňované informácie

Zoznam pridelených dotácií

Zoznam nepridelených dotácií

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK