Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC

TSK poskytuje dotácie na verejnoprospešné účely pre obyvateľov kraja týkajúce sa športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akcií/projektov.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje dotácie z rozpočtu TSK na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov podnikania a zamestnanosti, voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akciách/projektoch.

Od 1. januára 2015 je účinné Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a od 1. januára 2017 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými kritériami pri rozhodovaní o dotácii je podpora spoločenských akcií, resp. programov rozvoja, ktoré sa podieľajú na prezentácii samosprávneho kraja, šíria jeho pozitívny obraz v rámci Trenčianskeho kraja, Slovenska i zahraničia.

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.

O dotáciách do 1.500,- Eur rozhoduje po preverení všetkých náležitostí a príloh predseda TSK, o dotácii nad túto čiastku do 3.300,- Eur rozhoduje komisia menovaná predsedom TSK.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 3.300,- Eur.

V kalendárnom roku je možné poskytnúť žiadateľovi len jednu dotáciu.

Žiadateľmi o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK sú:

  • obce na území TSK v rámci účasti na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného rozvoja územia TSK,
  • právnické osoby na území TSK, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TSK a fyzické osoby – podnikateľov na území TSK, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TSK len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Podania

Zverejňované informácie

Zoznam pridelených dotácií

Zoznam nepridelených dotácií

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK