Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecné informácie a návody

TSK poskytuje občanom a právnickým osobám množstvo služieb.

Služby sa podľa povahy rozdeľujú na

  • informačné - výstupom služby sú informácie, ktoré sú anonymne dostupné na webovom sídle TSK;
  • transakčné - vstupom služby je žiadosť a výstupom služby je rozhodnutie TSK, odpoveď alebo iná aktivita.

Informačné služby je možné využívať plne elektronicky. Ich výstupy sú na webovom sídle TSK a nájdete ich prostredníctvom horného menu v jednotlivých sekciách (zdravotníctvo, sociálna pomoc,...), prostredníctvom vyhľadávania v hornej časti stránky alebo cez vyhľadávač služieb v sekcii Elektronické služby.

Transakčné služby sú na rôznej úrovni elektronizácie:

  • listinné služby - žiadosť je možné podať len na papierovom tlačive. Týka sa to hlavne žiadostí, kde niektoré druhy príloh nie je možné doručovať elektronicky z dôvodu ochrany údajov alebo ich rozsahu (napr. ak obsahujú zdravotné informácie alebo majú tisícky strán a nie je ich možné konvertovať do elektronickej podoby).
  • elektronické služby - okrem listinnej podoby je možné žiadosť podať elektronicky prostredníctvom na to určených formulárov (bez prihlásenia) alebo špecializovaných aplikácií (napr. aplikácia AMBULANCIA pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti). Odoslanie takejto žiadosti sa nepovažuje za elektronické podanie v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente!
  • eGov služby - plne elektronické služby, ktoré sú poskytované na základe zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente. Žiadosť je možné podať prostredníctvom špecializovaného formulára TSK alebo prostredníctvom všeobecného podania na Ústrednom portáli verejnej správy. Pre využitie služby je nevyhnutné vlastniť eID (občiansky preukaz s čipom).

Za elektronické podanie v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente sa považuje žiadosť zaslaná prostredníctvom elektronického formulára a eID (občiansky preukaz s čipom), ktorej všetky prílohy sú elektronické a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
Pri elektronickom podaní je zľava na správnom poplatku 50%, avšak maximálne 70€. Ak je poplatok pri listinnom podaní 50€, tak pri elektronickom 25€.  Ak je poplatok pri listinnom podaní 500€, tak pri elektronickom 430€. 

Na stránkach elektronických služieb sa v konkrétnom podaní dozviete o všetkých možnostiach ako je ho možné podať.

Podmienky využívania elektronických podaní

Pre využívanie elektronických podaní podľa zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente musíte spĺňať niekoľko podmienok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK