Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK

Rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku, vyjadruje samostatnosť hospodárenia  vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku zahŕňa aj finančné vzťahy k štátu:

a) podiely na daniach v správe štátu,

b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Súčasťou rozpočtu  vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených  vyšším územným celkom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet vyššieho územného celku musí byť schválený do 31. decembra bežného roka, inak sa spravuje rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK