Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie verejnej dopravy

Zamestnanci:
Ing. Dagmar Dedeková Referent oddelenia verejnej dopravy
Ing. Christián Didi Referent oddelenia verejnej dopravy
Ing. Juraj Kallo administrátor dopravného modelu
Ing. Ondrej Repka Referent oddelenia verejnej dopravy - cyklokoordinátor

Úlohy oddelenia:
 • navrhuje udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
 • predkladá návrhy na schválenie cestovných poriadkov a ich zmeny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy,
 • zabezpečuje zostavenie plánu dopravnej obslužnosti na území TSK,
 • pripravuje podklady s finančným odborom na uzatvorenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme s dopravcom,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
 • pripravuje návrh na uloženie pokuty dopravcom za porušenie povinností, - vedie evidenciu dopravcov, ktorým TSK udelil dopravnú licenciu,
 • zabezpečuje údaje pre jednotný informačný systém v cestnej doprave a vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave,
 • vykonáva spolu s finančným odborom kontroly hospodárenia u zmluvných dopravcov v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme,
 • rieši žiadosti, sťažnosti a petície občanov, organizácií a samospráv v súčinnosti so zmluvnými dopravcami,
 • vedie agendu plnenia zmlúv o výkone vo verejnom záujme z dopravcami a pravidelne vyhodnocuje plnenie,
 • vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu,
 • prerokováva návrh cestovného poriadku a návrh jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
 • koordinuje rozvoj cyklistiky, cyklistickej dopravy, cykloturistiky a cyklistickej infraštruktúry na území TSK, vrátane prípravy podkladov, materiálov, stanovísk a koncepcií, vedie v tejto oblasti rokovania s dotknutými orgánmi a osobami,
 • spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi na tvorbe podkladov pre projekty týkajúce sa dopravy alebo cyklodopravy.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK