Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zamestnanci Úradu TSK

Titul, meno, priezvisko funkcia
Ing. Peter Antolík Poradca predsedu
Ľubica Balajová Upratovačka
Mgr. Tomáš Baláž Poverený riadením odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Gabriela Baránková Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Ing. Júlia Barbuščák Referent odd. hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností
Mgr. Marcela Barčiaková Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení
Gabriela Bartišková Referent útvaru hlavného kontrolóra
Jana Bartošová Referent oddelenia kultúry
Ing. Miroslava Begáňová Referent odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností
Bohuslav Bella Vodič
Ing. Peter Biel Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Mgr. Michaela Bierovská Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Zuzana Birásová Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Viera Bírošíková Referent odd. cezhraničnej spolupráce
Mgr. Ľubomír Bobák Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Ing. Miroslav Bosák Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
MUDr. Marián Brídik Lekár samosprávneho kraja
Ing. Marek Briestenský Poverený riadením Úradu TSK
Ing. Marek Briestenský Vedúci kancelárie predsedu
Ing. Martina Brišková Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
MUDr. Ivana Brnáková, DiS. Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Miroslava Cifraničová Referent odd. finančného
Ing. Ivana Čarnogurská Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Mgr. Mária Čongradyová Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Daniela Damašková Projektový manažér oddelenia implementácie projektov
Ing. Dagmar Dedeková Referent odboru dopravy
Ing. Iveta Dianová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Bc. Ján Drha Referent oddelenia informatiky
Ing. arch. Dušan Drobný Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Ľubica Držková Referent odd.person.manažmentu, miezd a kríz.riadenia
Mgr. Emília Ďuríková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Stanislav Ďuriška Údržbár - kurič
Roman Fabian Správca i-SPIN
Emília Fabová Upratovačka
Ing. Mária Fabušová Referent odd. finančného
Ing. Adela Filová Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
Mgr. Martina Filová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Andrea Fraňová Referent odd. cezhraničnej spolupráce
Ing. Stanislava Gagová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Ing. Dana Gavalierová Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Mgr. Anna Granačková Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Ivana Gregorová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Eva Gregušová Vedúca oddelenie implementácie projektov
Ing. Adela Gugová Referent odd. hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností
Mgr. Anna Hájková Referent kancelárie predsedu
Eleonóra Halaková Upratovačka
Bc. Vojtech Hamaj Referent oddelenia informatiky
Mgr. Daniela Hanková Polanská Referent odd. sociálnej pomoci
Daniela Hatalová Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Rastislav Hauk Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Daniela Hilčíková Vedúca odboru školstva a kultúry
Mgr. Petra Hinková Čimová Pracovník IPC
Katarína Hipčová Referent kancelárie predsedu
JUDr. Miroslav Holba Referent odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností
Zuzana Holúbková Upratovačka
Ing. Lívia Hottmarová Referent odboru dopravy
Ing. Michal Hrbas Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Juraj Hromada Poverený riadením odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Jaroslav Hrubo Vedúci odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Mgr. Branislav Hudec Projektový manažér oddelenia implementácie projektov
Mgr. Mária Húdeková Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Gabriel Chromiak Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Ing. Lenka Imrišková Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Nadežda Jakúbková Manažér technickej pomoci a ITMS oddelenia riadenia a koordinácie
Jarmila Jamborová Recepčná
Ing. Jana Ježíková Referent odd. kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly
Mgr. Barbora Jánošková Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Jarmila Janská Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Alica Jarošová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Silvia Judinyová Referent odboru dopravy
Rudolf Jurčák Strážnik
PhDr. Gabriela Kiselová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Ing. Henrieta Klobušická Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Lenka Kontrová Referent odboru dopravy
Jozef Körmendy Vodič
PhDr. Ingrid Koščová Vedúca odd. správy a riadenia škôl a šk. zariadení
Ing. Zuzana Kotásková Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Silvia Kotrhová Vedúca oddelenia riadenia a koordinácie
Ing. Alena Kováčiková Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
JUDr. Katarína Kováčiková Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Zuzana Kováčová Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
M. A. Veronika Králiková Projektový manažér
Ing. Katarína Kristová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Daniel Križko Informatik
Bc. Denisa Kucháriková Sekreteriát RÚ - referent
Mgr. Kukučková Lenka Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Mgr. Ľubica Kukučková Referent odd. školstva, mládeže a športu
Ing. Ľubica Kvasnicová, PhD. Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Martina Lamačková Vedúca odboru regionálneho rozvoja
Ing. Martina Lamačková Vedúca odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Martina Laššová Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
RNDr. Valéria Lietavová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Ing. Marián Lipták Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov
Ing. Martin Macíček Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Július Macháček Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Elena Malecová Metodik
Jana Maršálková Referent odd. školstva, mládeže a športu
Mgr. Zuzana Martináková Referent odd. právneho, správy majetku a VO
Mgr. Lenka Masláková Referent odd. právneho, správy majetku a VO
Ing. Jan Matej Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Miroslava Mazánová Referent oddelenia kultúry
JUDr. Ľubomír Meravý Referent odd. hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností
Ing. Jana Mičúchová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Mária Michaličková Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Marek Minárech Informatik
Andrea Molnárová, BSBA Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Slávka Moravíková Referent odd. sociálnej pomoci
Bc. Mária Moštenanová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Stanislav Nagy Údržbár
PhDr. Elena Nekorancová Poverená riadením odd. sociálnej pomoci
Monika Neunerová Recepčná
Ing. Šarlota Nováková Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ľubomíra Ondrejičkova Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
PhDr. Gabriela Opršalová Sestra samosprávneho kraja
Ing. Renáta Ozimová Vedúca odboru finančného
Bc. Silvia Páleniková Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Daniela Pechová Referent odd. kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly
Ing. Peter Pilko Manažér monitorovania, hodnotenia a informovania oddelenia implementácie projektov
Mgr. Plánek Matej Referent odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Ing. Lucia Podobová Vedúca odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností
Ing. Stanislav Poliak Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
JUDr. Jana Prechádzková Referent odd. person. manažmentu, miezd a kríz. riadenia
Mgr. Radovan Hladký Poverený riadením odboru dopravy
Bc. Ľubomír Remo Referent odboru dopravy
Mgr. Veronika Rezáková Vedúca odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov
Mgr. Adriana Riedlová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Pavol Rojkovič Údržbár - elektrikár
Ing. Roman Sabadka Referent odd. investícií, živ. prostredia a územného plánovania
Ing. Martina Rožánková Referent odd. finančného
RNDr. Radovan Rusnák Vedúci oddelenia informatiky
Ing. Jana Růžičková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Luboš Savara Referent odd. hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností
Bc. Zuzana Sekerášová Informatik
Ing. Semanco Milan Vedúci odboru zabezpečujúceho sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)
Ing. Iveta Sokolíková Hlavný rozpočtár
Katarína Stecová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Ing. Petra Straková Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Ing. Tomáš Sulo Referent odboru dopravy - cyklokoordinátor
Ing. Katarína Sulová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Mgr. Stanislav Svatík Referent odboru dopravy
Ing. Ľubica Šebeňová Hlavný účtovník
Ing. Hana Šimonová Referent odd. person. manažmentu, miezd a kríz. riadenia
PharmDr. Miroslava Šinková Farmaceut samosprávneho kraja
Katarína Šrámeková Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
Mgr. Dana Šťastná Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Anna Štefánková Upratovačka
PhDr. Elena Štefíková, MPH Vedúca odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
PhDr. Elena Štefíková, MPH Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci
Ing. Jana Šuvarová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Tomáš Tadlánek Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení
Ing. Beáta Tichá Poverená riadením odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky
Ing. Zuzana Tomaničková Pracovník IPC
Mgr. Ladislav Tóth, PhD. Referent odd. kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly
Stanislav Urban Projektový manažér oddelenia implementácie projektov
Ing. Jana Vanková Referent odd. cezhraničnej spolupráce
Ing. Katarína Vavríková Pracovník IPC
Žaneta Vavrušová Referent odd. vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Ing. Marcela Vojtechová Referent odd. kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly
Ing. Viliam Záhumenský Odb. referent odd. person. manažmentu, miezd a kríz. riadenia
Adriana Zichová Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Michaela Žáková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Ing. Eva Žernovičová Vedúca odd. školstva, mládeže a športu
Ing. Gabriela Žilková Referent odd. rozpočtu a účtovníctva
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK