Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Elektronické služby a podania

Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Kde nájdete informácie o každodennej činnosti Úradu TSK vrátane diania v kraji?

Slobodný prístup k informáciám

Obsahuje 1 podanie

Ako treba postupovať pri požiadaní o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Návrhy na zlepšenie

Obsahuje 1 podanie

Ako môžete zaslať návrh na zlepšenie?

Vybavovanie sťažností a podnetov

Obsahuje 2 podania

Každá fyzická, alebo právnická osoba má právo podať sťažnosť, ak má podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Táto služba jej to umožňuje.

Pripomienkovanie

Obsahuje 1 podanie

Viete, ktoré informácie v rámci kompetencií TSK môže verejnosť pripomienkovat?

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Oblasti o ktorých môže Úrad TSK rozhodovať prostredníctvom volených zástupcov alebo ich spravovať prostredníctvom zamestnancov.

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Odpovede a otázky Vám poskytne oddelenie komunikácii a medzinárodných vzťahov, ktoré zabezpečuje informovanie o dianí v regióne.

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Organizačná štruktúra ponúka prehľad organizačných útvarov (odborov a oddelení) vrátane pracovných pozícií a menného zoznamu zamestnancov Úradu TSK.

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník všetkých poplatkov v rámci kompetencií TSK (všetky oblasti).

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ako treba postupovať pri požiadaní o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Všeobecné kontakty TSK kam môže verejnosť smerovať svoje otázky a podania.

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Informácia o mieste a postupe zverejnenia všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa môžu dotýkať aj obyvateľov TSK.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Kedy a kde rokujú volení zástupcovia TSK?

Zverejňovanie zasadnutí zastupiteľstva TSK

Informácie o legislatíve a postupoch pri zverejňovaní všetkých vstupno/výstupných informácií z rokovaní volených zástupcov občanov TSK.

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Legislatívna informácia o volených zástupcoch občanov TSK.

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Základné informácie o volených zástupcoch kraja, ktorí boli zvolení vo voľbách do samosprávneho kraja TSK.

Zverejňovanie zmlúv

Informácie o zverejňovaní zmlúv.

Zverejňovanie faktúr

Informácie o zverejňovaní faktúr.

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Informácie o návrhu rozpočtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Zverejňovanie rozpočtu VÚC

Základom finančného hospodárenia Trenčianského samosprávneho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov).

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Informácie o návrhu záverečného účtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Zverejňovanie záverečného účtu VÚC

Informácie o legislatívne platnom zverejnení zavŕšenia rozpočtového procesu, ktorý vyjadruje výsledky hospodárenia TSK.

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Informácia o mieste a postupe nakladania s majetkom TSK.

Prenájom prebytočného majetku

Obsahuje 1 podanie

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Predaj prebytočného majetku

Obsahuje 1 podanie

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC

Obsahuje 2 podania

TSK poskytuje dotácie na verejnoprospešné účely pre obyvateľov kraja týkajúce sa športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akcií/projektov.

Vybavovanie petícií

Obsahuje 1 podanie

Ako TSK postupuje pri vybavovaní petícií a ako možno podať petíciu.

Informovanie o vyhlásení referenda

Kto môže vyhlásiť referendum a kedy môže k nemu dôjsť?

Elektronické verejné obstarávanie

Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania. Ako sa zapojiť do súťaže?

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Informácia o riadení sa zákonnými postupmi a formami, ktoré upravujú zadávanie súťažných návrhov a zákaziek.

Poskytovanie informácií o regióne

Aké informácie zastrešuje TSK v tejto oblasti?

Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva

Kde nájdem informácie o zasadnutiach - zápisnice zo zasadnutia poslancov?

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK