Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pripomienkovanie

Viete, ktoré informácie v rámci kompetencií TSK môže verejnosť pripomienkovat?

Verejnosť môže pripomienkovať rôzne návrhy a strategické dokumenty, ktoré TSK schvaľuje:

 

Nariadenia, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

V zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o samosprávnych krajoch) môže samosprávny kraj vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ako VZN), ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády.

VZN sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného (schváleného) znenia na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja (Ďalej len ako  TSK) a zverejnením na webovom sídle TSK. Vyhlásenie je podmienkou jeho platnosti. 

O návrhu nariadenia rokuje zastupiteľstvo TSK. Prerokovaniu návrhu VZN v Zastupiteľstve TSK predchádza pripomienkové konanie predloženého návrhu.

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo TSK, zverejní TSK vyvesením návrhu VZN na úradnej tabuli a na webovom sídle TSK aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva TSK, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť.

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade TSK.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 8 ods. 3 až 8 zákona o samosprávnych krajoch.

V každom jednom návrhu VZN je uvedená kontaktná osoba vrátane kontaktných údajov, ktorej je možné pripomienky zasielať.  Predložené pripomienky k návrhu VZN sú predmetom vyhodnotenia z hľadiska akceptovateľnosti resp. neakceptovateľnosti zapracovania pripravovaného VZN. Informácia o predložených pripomienkach, vecnosti a vyhodnotení musí byť predložená poslancom zastupiteľstva TSK najneskôr 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva.  Spracovateľ návrhu VZN v rámci vyhodnotenia posudzuje všetky náležitosti a oprávnenosť osôb podľa § 8 ods. 8 zákona o samosprávnych krajoch.

 

Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý na základe spracovaných analýz určuje smer ďalšieho rozvoja sociálnych služieb v kraji.  Koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä:

  • analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v kraji, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov,
  • analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a  ďalších obyvateľov vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb,
  • analýzu sociologických a demografických údajov v kraji,
  • určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v kraji,
  • časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb, vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok na jej realizáciu,
  • spôsob vyhodnocovania plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

 

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa predkladá na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu TSK je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahuje v súlade s § 4 ods. 3 zákona príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Návrh rozpočtu TSK súčasne zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. 1 zákona , t.j. podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je návrh rozpočtu TSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve TSK.

Návrh rozpočtu TSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého musí byť  návrh rozpočtu samosprávneho kraja verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Pripomienky - vyjadrenia k návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu predložiť obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov v lehote určenej na pripomienkovanie

  • v písomnej forme na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • elektronicky na adresu info@tsk.sk

 

Návrh záverečného účtu

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa predkladá na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet TSK obsahuje v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, hodnotenie plnenia programov TSK a správu nezávislého auditora. 

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je návrh záverečného účtu TSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve TSK.

Návrh záverečného účtu TSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu záverečného účtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého musí byť  návrh záverečného účtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Pripomienky - vyjadrenia k návrhu záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu predložiť obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v lehote určenej na pripomienkovanie

  • v písomnej forme na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • elektronicky na adresu info@tsk.sk

 

Návrh územného plánu

Trenčiansky samosprávny kraj obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územný plán regiónu. Verejné prerokovanie prebieha pri troch etapách spracovania územného plánu regiónu (zadanie, koncept a návrh). Prerokovanie zadania, konceptu a návrhu územného plánu oznámi Trenčiansky samosprávny kraj verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý.

Návrh zadania, konceptu a návrhu sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k zadaniu, ku konceptu a k návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

Strategické dokumenty

Účelom pripomienkovnia strategických dokumentov je príprava rozvojových dokumentov kraja, na základe ktorých sa budú v kraji vykonávať konkrétne úlohy, aktivity a činnosti. Na základe zákon č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon je obstarávateľ (TSK v prípade UPN VÚC Trenčiansky kraj) povinný zverejniť územnoplánovaciu dokumentáciu na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie verejnosti je možné do 30 dní (§ 20, 21, 22). Okrem toho je možné zverejňovať na pripomienkovanie aj iné strategické dokumenty kraja, ako napr. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja či iné stratégie a programy rozvoja kraja, nakoľko všetky takéto dokumenty musia byť pripravované na základe partnerstva subjektov kraja.

Podania

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Pripomienkovanie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK