Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Ing. Luboš Savara Vedúci odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Zamestnanci:
JUDr. Miroslav Holba Referent odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností
Ing. Miroslava Macharová Referent odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Úlohy oddelenia:
 • na základe poverenia predsedu TSK hodnotí na Úrade TSK a v OvZP vykonaním kontroly dodržiavanie príkazov predsedu TSK, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov TSK, vrátane nariadení TSK pri finančnom riadení a iných činnostiach ;
 • na základe poverenia predsedu TSK vykonáva vnútornú finančnú kontrolu na vybrané finančné operácie Úradu TSK a OvZP;
 • vypracováva Záznam o vykonaní kontroly;
 • hodnotí dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov TSK a nakladania s majetkom a majetkovými právami TSK;
 • poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach úradu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík;
 • vypracováva plán vnútornej kontroly, vyhodnocuje jeho plnenie a navrhuje opatrenia,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu TSK;
 • spracováva stanoviská, posudzuje materiály, vyjadrenia, návrhy interných predpisov, aktov riadenia a prípadne aj podnety pre predsedu TSK;
 • archivuje doklady a písomnosti týkajúce sa vykonávania kontroly;
 • eviduje a rieši podané sťažnosti v zmysle zákona č .9/2010 Z. z., prípadne ich postupuje na vybavenie príslušným organizačným útvarom TSK a kompetentným úradom;
 • eviduje a vybavuje podané petície v zmysle zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb., v znení neskorších predpisov;
 • eviduje a vybavuje zverejňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • vedie centrálnu evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
 • vedie centrálnu evidenciu protokolov a správ z kontrol vykonaných vonkajšími a vnútornými kontrolnými orgánmi, s výnimkou Úradu pre verejné obstarávanie,
 • organizuje zahajovanie a ukončovanie kontrol vykonávaných vonkajšími a vnútornými kontrolnými orgánmi, s výnimkou Úradu pre verejné obstarávanie,
 • dohliada na plnenie opatrení k náprave uložených TSK a OvZP na základe kontrol vykonaných vonkajšími a vnútornými kontrolnými orgánmi.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK