Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Otázky a odpovede

Doprava

Kde nájdeme bližšie informácie o stave a príprave cyklotrás v rámci Trenčianskeho kraja?

Bližšie informácie ohľadne prípravy a samotnej realizácie cykotrás v rámci Trenčianskeho kraja je možné nájsť na web stránke: https://www.cyklotrasytsk.sk/.

Kedy sa bude realizovať úsek cesty medzi ďialničným privádzačom v Trenčíne po Mníchovú Lehotu tzv. "panelka"?

Uvedená cesta je cestou I. triedy, konrétne sa jedná o úsek cesty I/9, ktorá nespadá do kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Uvedená cesta je v kompetencii Slovenskej správy ciest, konkrétne uvedený úsek spadá pod Slovenskú správu ciest Investičnú výstabu a správu ciest Žilina.

Na základe informácií so Slovenskej správy ciest uvádzame:

Účelom a cieľom stavby je  rekonštrukcia krytu existujúcej  betónovej vozovky, aby cesta zodpovedala podmienkam pre dopravu, zvýšenie  bezpečnosti, plynulosti a rýchlosti  cestnej premávky. Rekonštrukcia cesty spočíva v odstránení porušenej betónovej vozovky, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy, mostných objektov v trase a na  minimalizáciu hlukových emisií budú vybudované  protihlukové steny.

Aktuálny stav prípravy:

Stavba je majetkoprávne vysporiadaná. t.č. prebieha stavebné konanie. Po vydaní stavebného povolenia bude zahájené  verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.

Predpoklad vydania stavebného povolenia: 07/2020

Predpoklad začatia stavebných prác: 04/2021 Stavba bude spolufinancovaná z prostriedkov EÚ-OPII.

Skutočný termín zahájenia výstavby je závislý od priebehu VO na výber zhotoviteľa stavebných prác.

Sociálna pomoc

Za ktoré sociálne služby sa neplatí úhrada?

V zmysle § 72 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa neplatí úhrada za:

 1. Tlmočenie
 2. Krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií,
 3. Podporu samostatného bývania
 4. Preventívnu aktivitu
 5. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 6. Pomoc pri pracovnom uplatnení
 7. Pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia
 8. Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
 9. Sociálne poradenstvo
 10. Sociálnu rehabilitáciu
 11. Rozvoj pracovných zručností

Na zabezpečenie akých sociálnych služieb je TSK povinný poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby?

TSK je povinný poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je:

A.

 1. Útulok
 2. Domov na polceste
 3. Zariadenie núdzového bývania
 4. Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
 5. Zariadenie podporovaného bývania
 6. Rehabilitačné stredisko
 7. Domov sociálnych služieb
 8. Špecializované zariadenie

B. Služba včasnej intervencie

C. Tlmočnícka služba

D. Sociálna služba v integračnom centre

E. Podpora samostatného bývania

F. Špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť

G. Sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť

Aký je postup pri zabezpečení služby včasnej intervencie?

V prípade záujmu o poskytovanie služby včasnej intervencie v územnom obvode TSK môžete priamo kontaktovať subjekty, ktoré túto sociálnu službu poskytujú a sú najbližšie k miestu Vášho bydliska. Zoznam subjektov nájdete na webovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/sluzba-vcasnej-intervencie.html?page_id=366110

V okresoch nachádzajúcich sa v blízkosti Žilinského samosprávneho kraja (okresy Púchov a Považská Bystrica) zabezpečuje túto sociálnu službu Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o..

Mám malé dieťa so zdravotným postihnutím, aký druh sociálnej služby je pre neho vhodný?

Pre deti do 7 rokov veku je v zmysle § 33 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vhodná služba včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje dieťaťu a aj rodine tohto dieťaťa buď ako ambulantná  alebo terénna sociálna služba.

Som v dôchodkovom veku a potrebujem pomoc, ako mám postupovať?

Pre osoby v dôchodkovom veku – „seniorov“ sú prioritne určené zariadenia pre seniorov, nakoľko práve tento typ zariadenia je určený pre ich vekovú kategóriu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti sa podáva na príslušnú obec (miesto trvalého pobytu občana). Po vykonaní posudkovej činnosti sa zistí stupeň odkázanosti, ktorý ak je od IV. Až po VI. znamená, že boli splnené podmienky odkázanosti a nič nebráni tomu, aby sa začala služba v zariadení pre seniorov poskytovať. Občan požiada príslušnú obec o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a obec následne osloví vybraného poskytovateľa. Ak poskytovateľ nemá voľné miesto a občan trvá na poskytovaní sociálnej služby u vybraného poskytovateľa, žiadosť bude zaevidovaná v poradovníku čakateľov. Obec taktiež poskytne občanovi sociálne poradenstvo, aby bol o všetkom informovaný.

Vzhľadom ku skutočnosti, že do pobytových zariadení by mali ísť občania, ktorým už iný druh sociálnej služby nerieši sociálnu situáciu, odporúčame najskôr využiť terénne a ambulantné sociálne služby. Prioritne terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu v domácnosti (o odkázanosti rozhoduje príslušná obec), vtedy si občan platí úhradu za tie činnosti/úkony, ktoré si dohodne v zmluve s poskytovateľom sociálnej služby a teda na ktoré je odkázaný.

Môj príbuzný potrebuje pomoc v zariadení sociálnych služieb, avšak nedokáže sa podpísať, ako postupovať?

V prípade, že sa občan nemôže podpísať vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu t. j. nemôže podať žiadosť o posúdenie odkázanosti resp. žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a nemá súdom ustanoveného opatrovníka, môže tak urobiť aj iná fyzická osoba v jeho mene, ale na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave.

Potrebujem pomoc pri kúpeli, stravovaní a pri návšteve lekára, no nechcem ísť do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Aká služba je pre mňa určená?

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3a
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4

Odkázanosť na opatrovateľskú službu posudzuje príslušná obec, kde má občan trvalý pobyt. Občan je povinný podať žiadosť o posúdenie odkázanosti spolu s potvrdením od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony (sebaobsluha – strava, hygiena, liečebný režim, pohyb,..., základné sociálne aktivity, pomoc v domácnosti.  Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,

Toto sa nepoužije v tom prípade, ak fyzickej osobe:

 1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
 2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
 3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel. kontakt na klientske centrum 032/6555 235.

Nemám sa ako dostať k lekárovi, na koho sa môžem obrátiť?

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel. kontakt na klientske centrum 032/6555 235.

Som nepočujúci a potrebujem tlmočníka

Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie. Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.

Fyzická osoba je odkázaná na

 • tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,
 • artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo
 • taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.

Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.

Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel.kontakt na klientske centrum 032/6555 235.

Som občan so zdravotným znevýhodnením a nemám pomôcky, ktoré by mi kompenzovali moje postihnutie , čo mám robiť a na koho sa môžem obrátiť?

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Mám zdravotné postihnutie, potrebujem sa stretávať s ľuďmi, no nechcem byť umiestnený do zariadenia sociálnych služieb ...

a) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Poskytuje sa:

 • pomoc pri odkázanosti
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie

Zabezpečuje sa:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť

Odkázanosť na denný stacionár posudzuje príslušná obec, kde má občan trvalý pobyt. Občan je povinný podať žiadosť o posúdenie odkázanosti spolu s potvrdením od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel.kontakt na klientske centrum 032/6555235.

 

b) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • zabezpečuje záujmová činnosť.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel.kontakt na klientske centrum 032/6555235.

Nemôžem si pripraviť stravu, môžem si niekde odoberať stravu?

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v druhom a treťom prípade.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel.kontakt na klientske centrum 032/6555235.

Opatrujem osobu so zdravotným postihnutím – potrebujem si oddýchnuť... mám plánovanú operáciu...

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II a III.

Služba je poskytovaná prioritne v zariadeniach opatrovateľskej služby, resp. v prípade, že má zariadenie pre seniorov alebo špecializované zariadenie voľné lôžko, je možné takúto osobu prijať na určitý čas.

Zoznam registrovaných poskytovateľov vybraných druhov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel.kontakt na klientske centrum 032/6555235.

Nepostačuje mi opatrovateľská služba, čo mám robiť?

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Poskytuje sa:

 • pomoc pri odkázanosti
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Odkázanosť na zariadenie opatrovateľskej služby posudzuje príslušná obec, kde má občan trvalý pobyt. Občan je povinný podať žiadosť o posúdenie odkázanosti spolu s potvrdením od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel.kontakt na klientske centrum 032/6555235.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov (iné vážne dôvody- napr. nemožnosť existencie po úmrtí jedného z partnerov, prísť o bývanie z dôvodu požiaru, zaplavenia – rôzne katastrofické situácie.....).

Poskytuje sa:

 • pomoc pri odkázanosti
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

Utvárajú sa podmienky na:

 • na úschovu cenných vecí

Zabezpečuje sa:

 • záujmová činnosť

Odkázanosť na zariadenie pre seniorov  posudzuje príslušná obec, kde má občan trvalý pobyt. Občan je povinný podať žiadosť o posúdenie odkázanosti spolu s potvrdením od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo v prvom rade na obecných/mestských úradoch ale aj na TSK – tel. kontakt na klientske centrum 032/6555235.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytuje sa:

 • pomoc pri odkázanosti
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

Utvárajú sa podmienky na:

 • na úschovu cenných vecí

Zabezpečuje sa:

 • záujmová činnosť
 • rozvoj pracovných zručností

 

Odkázanosť na špecializované zariadenie  posudzuje vyšší územný celok – t.j. pre občanov trenčianskeho regiónu je to Trenčiansky samosprávny kraj, ten kde má občan trvalý pobyt. Občan je povinný podať žiadosť o posúdenie odkázanosti spolu s potvrdením od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby nájdete na www.tsk.sk v časti sociálna pomoc – sociálne služby, ale zároveň Vám musia poskytnúť poradenstvo na obecných/mestských úradoch ale hlavne na TSK – tel. kontakt na klientske centrum 032/6555235.

Financie

Ako môžem podať žiadosť o dotáciu z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2022?

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa podáva elektronicky a to dvoma spôsobmi:

 1. podanie žiadosti bez nutnosti použitia eID (elektronického občianskeho preukazu): po vyplnení a elektronickom odoslaní formulára (link: https://office.tsk.sk/portal/pdz.jsp) je potrebné ho vytlačiť, podpísať a zaslať poštou alebo doručiť do podateľne Úradu TSK.
 2. podanie žiadosti s použitím eID: elektronický formulár na vyplnenie na našej stránke (link: https://www.tsk.sk/388863 )

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK na akciu/projekt, ktorý sa realizuje a ukončuje v roku 2022, sa podávajú v termíne od 1.1.2022 do 31.3.2022.

Akú maximálnu finančnú čiastku môžem žiadať z dotačného systému?

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja je maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi:

 • 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur,
 • 80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur pre žiadateľa, ktorý žiada o dotáciu na:
  • účel zdravotno - humanitárnej starostlivosti,
  • voľnočasové, vzdelávacie, športové, kultúrne, sociálne aktivity zamerané výlučne na deti a mládež.

Dokedy a ako môžem požiadať o grant v rámci Participatívneho – komunitného rozpočtu v roku 2022?

Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie grantu podľa VZN č. 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet v znení VZN č. 25/2020 do 31.3.2022, a to dvoma spôsobmi:

 1. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
  slovensko.sk ako službu „všeobecné podanie“ pre TSK podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
 2. písomne do podateľne TSK alebo poštou na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Ďalšie informácie týkajúce sa procesu PaKR v roku 2022 nájdete na https://www.tsk.sk/884005

Môže neúčasť predkladateľa projektu na verejnom zvažovaní negatívne ovplyvniť rozhodovací proces o poskytnutí grantu PaKR?

V prípade, že predkladateľ projektu  sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť verejného zvažovania projektov, je možné poveriť prezentáciou projektu zástupcu, príp. iného člena komunitnej organizácie. Ak projekt nebude na verejnom zvažovaní  odprezentovaný vôbec, niektorý člen Rady pre PaKR ho odprezentuje  ostatným zúčastneným na verejnom zvažovaní  a následne bude bodovo ohodnotený a zaradený do skupiny projektov určených na hlasovanie.

Aký je proces rozhodovania v Participatívnom – komunitnom rozpočte?

Projekty PaKR sa prerokúvajú za účasti členov Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet príslušného okresu a širokej verejnosti (predkladateľov projektov, zástupcov  verejnej správy, občanov), následne sa stanoví bodové ohodnotenie projektov a ich rozdelenie do dvoch skupín:

 1. skupina - projekty určené na hlasovanie, ktorým bolo pridelené poradového číslo projektu na základe získaného bodového ohodnotenia;
 2. skupina - vyradené projekty.

Zápisnicu z verejného zvažovania s výsledkami hodnotenia  projektov zverejňujeme na stránke TSK do 10 pracovných dní odo dňa verejného zvažovania pre príslušný okres. V termíne od 15. – 30. mája prebieha verejné hlasovanie prostredníctvom SMS hlasovania. Výsledky verejného hlasovania vyhlasuje TSK do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného hlasovania na stránke TSK.

Ako môže TSK finančne podporiť moju pripravovanú akciu alebo pripravovaný projekt?

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok formou dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení alebo formou grantu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení.

Zdravotníctvo

Ako nájdem zastupujúceho lekára v očnej ambulacii Dolné Vestenice?

V prvom kroku je potrebné vyhľadať stránku lekára, ktorého navštevujete. Môžete tak urobiť použitím vyhľadávania hneď na hlavnej stránke www.tsk.sk so zadaním napr.: očné Dolné Vestenice.

otázky a odpovede - ako nájsť zastupujúceho lekára

 

Po vyhľadaní Vášho lekára nájdete pod informáciou o neprítomnosti aj informáciu o Zastupujúcich poskytovateľoch.

otázky a odpovede - neprítomnosť - zastupujúci poskytovatelia

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK