Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

PhDr. Ingrid Koščová Vedúca odd. správy a riadenia škôl a šk. zariadení

Zamestnanci:
Mgr. Marcela Barčiaková Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení
Ing. Adela Filová Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
Ing. Zuzana Ondrášková Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
Mgr. Dušan Porubský Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
Katarína Šrámeková Referent odd. správy a riadenia škôl a škol. zariadení
Ing. Tomáš Tadlánek Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení

Úlohy oddelenia:
 • vedie agendu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení,
 • spracováva koncepciu rozvoja školstva v podmienkach TSK,
 • vypracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení súvisiacich s originálnymi kompetenciami na úseku školstva,
 • spracováva návrh rozpočtu OvZP za originálne kompetencie a jeho vyhodnotenie,
 • spracováva návrh rozpočtu finančných prostriedkov pre školy v oblasti prenesených kompetencií a vedie agendu v tejto oblasti,
 • spracováva návrh metodík v oblasti prenesených kompetencií (rozpis finančných prostriedkov, organizačné štruktúry škôl a školských zariadení, potreba počtu zamestnancov a pod.),
 • vedie agendu v oblasti podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení a vyhodnocuje ju,
 • vypracováva súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy,
 • pripravuje metodické pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • spracováva návrhy na materiálno-technické zabezpečenie škôl a ich požiadavky na finančné prostriedky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia škôl,
 • spolupracuje   so   školami a školskými zariadeniami pri spracovávaní projektov zo štrukturálnych   fondov   EÚ   a   rozvojových projektov v kompetencii príslušných       ministerstiev a usmerňuje ich,
 • podieľa sa na príprave a spracovaní návrhov pre optimalizáciu siete škôl a školských zariadení,
 • vedie a spracováva agendu v oblasti majetku a majetkových vzťahov škôl a školských zariadení,
 • vybavuje agendu v oblasti uzatvárania zmluvných vzťahov škôl a školských zariadení,
 • vybavuje agendu v oblasti nájomných vzťahov škôl a školských zariadení,
 • spolupracuje pri vybavovaní personálnej agendy riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • spracováva štatistické výkazy za školy, sumarizuje ich a poskytuje výstupy z nich,
 • spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja v oblasti štatistiky,
 • spolupracuje pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení,
 • spracováva metodiku a vedie agendu v oblasti školskej úrazovosti,
 • organizačne zabezpečuje pracovné porady riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • organizačne a administratívne zabezpečuje chod odboru školstva,
 • podieľa sa na kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti financovania škôl,
 • vedie agendu poskytnutých dotácií na úseku školstva (zriaďovateľom súkromných a cirkevných školských zariadení) a vykonáva ich zúčtovanie.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK