Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Ordinačné hodiny ambulantného zdravotníckeho zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, na území ktorého je prevádzkované.

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §46 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť.

Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom lekár poskytuje ambulatnú zdravotnú starostlivosť (pri všeobecnej ambulancii minimálne 35 hodín týždenne). Tieto výkony sú spravidla hradené zo zdravotného poistenia.

Doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec štandardných ordinačných hodín a sú poskytované výhradne za priame platby lekárovi (max. 30€!). Aby mohol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využívať doplnkové ordinačné hodiny, musí:

  • mať uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a štandardné ordinačné hodiny musia mať rozsah minimálne 30 hodín za týždeň,
  • používať na objednávanie pacientov informačný systém, ktorý má overenie zhody od NCZI
  • byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI,
  • mať schválené doplnkové ordinačné hodiny a tieto viditeľne označené nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“,
  • v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni do 20. dňa nasledujúceho mesiaca oznamovať zoznam vyšetrených pacientov (meno, priezvisko a rodné alebo iné identifikačné číslo).

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 ods. 1 písm. za) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov.

Podania

Zverejňované informácie

Ordinačné hodiny sú zverejňované pri údajoch zariadenia v zozname ambulantných zdravotníckych zariadení.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK