Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Ordinačné hodiny ambulantného zdravotníckeho zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, na území ktorého je prevádzkované.

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §46 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť.

Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom lekár poskytuje ambulatnú zdravotnú starostlivosť (pri všeobecnej ambulancii minimálne 35 hodín týždenne). Tieto výkony sú spravidla hradené zo zdravotného poistenia.

Doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec štandardných ordinačných hodín a sú poskytované výhradne za priame platby lekárovi (max. 30€!). Aby mohol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využívať doplnkové ordinačné hodiny, musí:

  • mať uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a štandardné ordinačné hodiny musia mať rozsah minimálne 30 hodín za týždeň,
  • používať na objednávanie pacientov informačný systém, ktorý má overenie zhody od NCZI
  • byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI,
  • mať schválené doplnkové ordinačné hodiny a tieto viditeľne označené nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“,
  • v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni do 20. dňa nasledujúceho mesiaca oznamovať zoznam vyšetrených pacientov (meno, priezvisko a rodné alebo iné identifikačné číslo).

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 ods. 1 písm. za) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov.

Podania

Zverejňované informácie

Ordinačné hodiny sú zverejňované pri údajoch zariadenia v zozname ambulantných zdravotníckych zariadení.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK