Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Ing. Katarína Holá Vedúca odd. stratégie RR a implementácie projektov

Zamestnanci:
Ing. Peter Biel Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Viera Bírošíková Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Ivana Čarnogurská Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Bc. Ján Drha Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Andrea Fraňová Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Eliška Ježíková Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Jana Kanisová Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Linda Košíková Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Martina Laššová Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Július Macháček Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Jan Matej Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov
Ing. Jana Vanková Referent odd. stratégie RR a implementácie projektov

Úlohy oddelenia:
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, najmä sa podieľa na príprave národnej stratégie regionálneho rozvoja, na vyhodnocovaní jej realizácie a každoročne do 30. júna zasiela ministerstvu správu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie RR,
 • koordinuje úlohy súvisiace s vypracovaním, hodnotením, monitorovaním a aktualizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a ďalších sektorových stratégií a koncepcii zameraných na rozvoj TSK,
 • koordinuje subjekty regionálneho rozvoja v oblasti budovania regionálnych inovačných centier, priemyselných parkov a klastrov, s možnosťou využitia zdrojov EÚ pre podporu malého a stredného podnikania v súlade s Regionálnou inovačnou stratégiou TSK,
 • zabezpečuje vypracovanie regionálneho programu verejných prác v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov, v súčinnosti s odbormi úradu, obcami a mestami na území TSK,
 • spolupracuje s ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy, obcami a mestami, samosprávnymi krajmi a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pri zabezpečovaní aktivít v oblasti regionálneho rozvoja a prípravy strategických, plánovacích a koncepčných dokumentov, vrátane prípravy OP Partnerskej dohody 2014-2020,
 • v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja vypracováva odvetvové sociálno-ekonomické analýzy TSK,
 • spolupracuje s riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi, vecne príslušnými odbormi a OvZP pri príprave projektov TSK na podávanie žiadosti o NFP a pri implementácii schválených projektov,
 • organizuje, alebo sa spolupodieľa na organizovaní seminárov, workshopov a regionálnych konferencii s tematickým zameraním na regionálny rozvoj a štrukturálne fondy EÚ,
 • zastupuje TSK v pracovných skupinách rezortov, komisiách pre hodnotenie projektov, monitorovacích a riadiacich orgánoch operačných programov a programov ,Iniciatív Spoločenstva, na základe menovania predsedom,
 • zabezpečuje konzultačno-poradenskú činnosť v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 (osobitne programu LEADER), operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 a dotačných programov štátneho rozpočtu,
 • spoluzodpovedá za plnenie príslušných ustanovení zmlúv pre implementáciu schválených projektov TSK, ktoré sú financované z programov európskej teritoriálnej a bilaterálnej spolupráce SR (napr. INTERREG IV C, Nórsky finančný mechanizmus a iné),
 • zabezpečuje delegované aktivity v zmysle zmluvy TSK s riadiacim orgánom príslušného OP Partnerskej dohody 2014-2020 súvisiace s vydávaním podporných stanovísk TSK k projektom obcí a iných žiadateľov z regiónu o podporu z EŠIF,
 • zodpovedá za koordináciu a riadenie procesu prípravy a implementácie operačných programov zo štrukturálnych fondov a iných programov v rámci aktuálneho programového obdobia a plní prípravnú a koordinačnú úlohu následného programového obdobia na úrovni TSK,
 • zodpovedá za poskytovanie informácií Riadiacemu orgánu, respektíve Sprostredkovateľskému orgánu pod Riadiacim orgánom o implementácií projektov prostredníctvom monitorovacích, hodnotiacich záverečných a následných správ,
 • zabezpečuje koordináciu prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, finančných príspevkov, dotácií, žiadostí o získanie verejných zdrojov,
 • zabezpečuje a zodpovedá za kompletizáciu a predkladanie žiadostí o NFP, resp. finančných príspevkov programu a stav ich vybavenia,
 • zabezpečuje, koordinuje a zodpovedá za sledovanie časových harmonogramov realizácie schválených projektov zo štrukturálnych fondov a iných programov v zmysle verifikovaných zmlúv o poskytnutí NFP, resp. finančného príspevku a metodických usmernení RO, resp. SO/RO v súčinnosti s príslušnými odbormi a priebežnú kontrolu realizácie schválených projektov,
 • zabezpečuje, koordinuje a zodpovedá za sledovanie financovania implementácie projektov, navrhuje a usmerňuje toky príjmov a výdavkov pre projekty implementované TSK a predkladá stanoviská k financovaniu projektov OvZP;
 • zabezpečuje poskytovanie informácií, konzultácií a vecných usmernení pre potenciálnych žiadateľov, resp. prijímateľov v oblasti štrukturálnych fondov a iných podporných programov, dotácií z verejných zdrojov;
 • koordinuje a spracováva súhrnnú správu o implementácii jednotlivých projektov TSK, prípadne OvZP, za príslušný kalendárny rok;
 • spolupodieľa sa na vypracovávaní a príprave odborných stanovísk a analýz v oblasti využívania štrukturálnych fondov v Trenčianskom samosprávnom kraji, zúčastňuje sa pracovných porád a je členom pracovných skupín pre prípravu implementácie programov a projektov;
 • koordinuje a spolupodieľa sa na príprave a spracovávaní návrhov materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva TSK a vecne príslušných komisií;
 • koordinuje a podieľa sa na spracovávaní podkladov odboru pri aktualizácii webového portálu TSK – za oddelenie implementácie projektov,
 • zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami oddelenia implementácie projektov, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov;
 • koordinuje cezhraničnú spoluprácu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje spoluprácu a partnerstvá s prihraničnými regiónmi SR a ČR a ďalších oprávnených území,
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy s cieľom identifikovať potreby kraja a hľadania možností ich cezhraničného riešenia prostredníctvom aktívnej cezhraničnej spolupráce, napr. realizáciou projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 a ďalších programov európskej teritoriálnej a bilaterálnej spolupráce SR,
 • zabezpečuje spoluprácu s euroregionálnymi združeniami v SR a ČR, Slovensko- českou/Česko-slovenskou medzivládnou komisiou a ministerstvami zastrešujúcimi cezhraničnú spoluprácu,
 • koordinuje proces prípravy a implementácie cezhraničných projektov TSK a OvZP TSK,
 • poskytuje konzultácie a informácie potenciálnym žiadateľom o programe INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020, zabezpečuje konzultačno-poradenskú činnosť v rámci programov európskej teritoriálnej a bilaterálnej spolupráce SR (napr. INTERREG IV B a IV. C, Nórsky finančný mechanizmus a iné),
 • spoluzodpovedá za plnenie príslušných ustanovení zmlúv pre implementáciu schválených projektov TSK, ktoré sú financované z programov európskej teritoriálnej a bilaterálnej spolupráce SR (napr. INTERREG IV C, Nórsky finančný mechanizmus a iné),
 • zabezpečuje súčinnosť so Spoločným technickým sekretariátom RO pri aktivitách programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020,
 • zabezpečuje účasť zástupcu TSK na zasadnutiach Spoločného monitorovacieho výboru pre INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020,
 • zabezpečuje a vykonáva činnosť a chod kontaktného bodu v rámci programu Interreg V-A SR-ČR 2014 -2020 nasledujúcimi aktivitami:
 • propagačné aktivity súvisiace s vyhlásením výziev,
 • organizovanie informačných dní k OP Interreg V-A SR-ČR,
 • organizovanie seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v spolupráci s RO a STS,
 • konzultácie a poradenstvo poskytované potenciálnym žiadateľom a prijímateľom – poradenstvo zamerané na spracovanie žiadosti o FP, prílohy k žiadosti o FP, spôsob predkladania žiadostí o FP, oprávnenosť výdavkov spôsob vykazovania výdavkov, predkladania MS a ZDV,
 • vytvorenie databázy potenciálnych žiadateľov s cieľom podpory vytvárania partnerstiev,
 • mapovanie implementácie cezhraničných projektov v rámci regiónov,
 • podpora a iniciácia cezhraničnej spolupráce v málo aktívnom území,
 • pomoc pri vyhľadávaní partnerov, burzy partnerstiev, exkurzie,
 • organizovanie tematických workshopov a iniciačných stretnutí partnerov s podobným zameraním (HK- SOPK, MAS, vysoké školy, mimovládne organizácie a ),
 • koordinácia a organizácia stretnutí príslušných odborov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti partnerov,
 • práca s projektovými zámermi a spájanie projektových zámerov,
 • výmena skúseností z realizácie cezhraničných projektov,
 • informácie o realizovaných projektoch, príklady dobrej praxe, predchádzanie opakovaným chybám v realizácii projektov,
 • aktivity na propagáciu programu a projektov Interreg V-A SR-ČR 2014 -2020, spolupodieľa sa na vypracovávaní a príprave odborných stanovísk a analýz v oblasti využívania štrukturálnych fondov v Trenčianskom samosprávnom kraji, zúčastňuje sa pracovných porád a je členom pracovných skupín pre prípravu implementácie programov a projektov;
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK