Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Evidencia prijímateľov sociálnej služby

§ 95 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení platných právnych predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby, ktorým je poskytovaná sociálna služby v jeho zariadení. Obsahom evidencie sú údaje podľa § 94c ods. 3 a § 105a ods. 2 písm. h) prvého bodu zákona č. 448/2008 Z. z. v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby.

Súčasťou evidencie pri poskytovaní sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti je aj počet konzultácií, celkový počet hodín konzultácií, charakteristika problému, a spôsob riešenia nepriaznivej sociálnej situácie.

Súčasťou evidencie pri poskytovaní tlmočníckej služby je výkon tlmočníckej služby v hodinách a predmet tlmočenia.

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. je povinný štvrťročne predkladať evidenciu prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 448/2008 Z. z. vyššiemu územnému celku.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, pre spôsob života alebo pre závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností alebo pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, nie je povinný viesť evidenciu, ktorej obsahom sú osobné údaje podľa § 94c ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z..

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK