Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Legislatíva v oblasti sociálnej pomoci

V rámci TSK v oblasti sociálnej pomoci je dnes platná legislatíva:

  1. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnotenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  2. Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  5. Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  6. Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  7. Zákon  NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  8. Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  9. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 11/2005 O podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 26. 10. 2005 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2008 zo dňa 27.08.2008.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK