Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Legislatíva v oblasti sociálnej pomoci

V rámci TSK v oblasti sociálnej pomoci je dnes platná legislatíva:

  1. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  2. Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  5. Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  6. Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  7. Zákon  NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  8. Zákon NR SR č. 345/2022 o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  9. Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  10. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK