Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznamovanie neprítomností v ambulancii

Poskytovateľ je povinný o svojej neprítomnosti v ambulancii informovať samosprávny kraj.

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 79 ods. 1 písm. j) ukladá poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

Trenčiansky samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia môže v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. uložiť pokutu až do výšky 3 319 eur za nesplnenie resp. porušenie vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade mimoriadnych situácií ako je úraz, resp. náhle ochorenie lekára sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. najbližší rodinní príslušníci môžu obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj so žiadosťou o zabezpečenie zastupovania. Samosprávny kraj v takýchto situáciách zabezpečí zastupovanie v súlade s ust. § 46 ods. 1 písm. f.) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a túto skutočnosť oznámi aj príslušným zdravotným poisťovniam.

Odporúčanie

Pre nahlásenie dočasnej neprítomnosti môže poskytovateľ komfortne využiť aplikáciu AMBULANCIA.e-vuc.sk.

Podania

Zverejňované informácie

Občania sú o dovolenkách a iných dôvodoch neprítomnosti lekára v ambulancii informovaní v rámci zverejňovaných údajov o konkrétnych ambulantných zdravotníckych zariadeniach, kde zároveň nájdu aj informáciu o zastupujúcom poskytovateľovi.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK