Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Občan a štát

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Samospráva

Informácia o mieste a postupe zverejnenia všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa môžu dotýkať aj obyvateľov TSK.

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Samospráva

Hľadáte prácu? Pozrite sa do ponuky výberových konaní TSK.

Zverejňovanie zasadnutí zastupiteľstva TSK

Samospráva

Informácie o legislatíve a postupoch pri zverejňovaní všetkých vstupno/výstupných informácií z rokovaní volených zástupcov občanov TSK.

Pripomienkovanie

Samospráva Obsahuje 1 podanie

Viete, ktoré informácie v rámci kompetencií TSK môže verejnosť pripomienkovat?

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Sociálna pomoc

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Financie Samospráva

Informácie o návrhu rozpočtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Financie Samospráva

Informácie o návrhu záverečného účtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Samospráva

Kedy a kde rokujú volení zástupcovia TSK?

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Samospráva

Všeobecné kontakty TSK kam môže verejnosť smerovať svoje otázky a podania.

Návrhy na zlepšenie

Samospráva Obsahuje 1 podanie

Ako môžete zaslať návrh na zlepšenie?

Vybavovanie sťažností a podnetov

Samospráva Obsahuje 2 podania

Každá fyzická, alebo právnická osoba má právo podať sťažnosť, ak má podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Táto služba jej to umožňuje.

Zverejňovanie záverečného účtu VÚC

Samospráva Financie

Informácie o legislatívne platnom zverejnení zavŕšenia rozpočtového procesu, ktorý vyjadruje výsledky hospodárenia TSK.

Zverejňovanie rozpočtu VÚC

Financie Samospráva

Základom finančného hospodárenia Trenčianského samosprávneho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov).

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Samospráva

Informácia o mieste a postupe nakladania s majetkom TSK.

Prenájom prebytočného majetku

Samospráva Obsahuje 1 podanie

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Predaj prebytočného majetku

Samospráva Obsahuje 1 podanie

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Samospráva

Organizačná štruktúra ponúka prehľad organizačných útvarov (odborov a oddelení) vrátane pracovných pozícií a menného zoznamu zamestnancov Úradu TSK.

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Samospráva

Informácie o ktorých rozhodujú volení zástupcovia TSK.

Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Samospráva

Kde nájdete informácie o každodennej činnosti Úradu TSK vrátane diania v kraji?

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Samospráva

Odpovede a otázky Vám poskytne oddelenie komunikácii a medzinárodných vzťahov, ktoré zabezpečuje informovanie o dianí v regióne.

Slobodný prístup k informáciám

Samospráva Obsahuje 1 podanie

Ako treba postupovať pri požiadaní o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Samospráva

Ako postupuje Úrad TSK pri vybavovaní podania?

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Financie Samospráva

Sadzobník všetkých poplatkov v rámci kompetencií TSK (všetky oblasti).

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Samospráva

Základné informácie pri súdení sa s orgánom/organizáciou verejnej správy.

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Samospráva

Ako treba postupovať pri požiadaní o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

<< < 1 2 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK