Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie zasadnutí zastupiteľstva TSK

Informácie o legislatíve a postupoch pri zverejňovaní všetkých vstupno/výstupných informácií z rokovaní volených zástupcov občanov TSK.

Zastupiteľstvu patrí pôsobnosť určená zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení. Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstvo TSK) upravuje spôsob prípravy, zvolávanie, rokovanie a uznášanie sa zastupiteľstva a kontrolu plnenia jeho uznesení.

K jednotlivým bodom programu rokovania a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia, o ktorých hlasuje Zastupiteľstvo TSK. Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva. Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu TSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať.  Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie. Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim.

Zverejňované informácie

Samospráva - Zastupiteľstvo - Rokovací poriadok Zastupiteľstva TSK

Úradná tabuľa - Zasadnutia Zastupiteľstva TSK (v jednotlivých zasadnutiach nájdete všetky sprievodné dokumenty vrátane obrazovo-zvukových médií)

Úradná tabuľa - Dokumenty TSK - Materiály do Zastupiteľstva TSK

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK