Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podpora AAL v podmienkach TSK

loga OPII

Operačný program: Integrovaná Infraštruktúra

Prioritná os: 7 – Informačná spoločnosť

Investičná priorita: 2c – Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.6 – Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu                       

Kód výzvy: OPII-2019/7/9-DOP

Dátum predloženia: november 2019

Dátum schválenia: október 2020

Výška nenávratného finančného príspevku:  3 577 615,68 Eur

Celkové oprávnené výdavky:  3 765 911,24 Eur

Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na vytvorenie a zavedenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou. Cieľom je vytvorenie podmienok na zavedenie a poskytovanie sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom  elektronického systému IDA založenom na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK