Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívny komunitný rozpočet

symbol pkr tsk

Participatívny – komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vychádza z modelu demokratickej participácie, ktorý v roku 1989 vyvinulo brazílske mesto Porto Alegre. Počas procesu participatívneho – komunitného rozpočtu, členovia a členky určitej komunity priamo rozhodujú o tom, ako využiť časť verejného rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí platia dane, rozhodujú o ich využití.

Participatívny rozpočet je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), kto rý ho definuje ako „mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov".

Mechanizmus participatívneho rozpočtu je podľa Organizácie spojených národov (OSN) najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity tak, ako ich stanovuj ú dokumenty schválené a prijaté správnymi orgánmi v rámci Euró pskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej úrovni.

Trenčiansky samosprávny kraj predkladá toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ni ektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočet vyššieho územného celku obsahuje výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území vyššieho územného celku, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre neho zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku.

V súčasnom období je už na Slovensku niekoľko miest, ktoré dávajú občanom na svojo m území možnosť rozhodovať o časti verejných financií prostredníctvom participatívneho – komunitného rozpočtu príslušného mesta.

Na úrovni vyšších územných celkov je Trenčiansky samosprávny kraj prvý, ktorý s cieľom posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, zabezpečiť informovanosť občanov so zámerom zvyšovania ich zapojenia a spoluúčasti na rozhodovaní zapracoval do svojho rozpočtu od roku 2017 objem finančných prostriedkov, ktoré budú použité na realizáciu projektov, o ktorých bude rozhodovať verejnosť, pre rok 2023 vo výške 200 000,- eur. Uvedený objem finančných prostriedkov bude rozdelený na deväť okresov rovným dielom.

 

Infografika PKR

Kontaktná osoba:

Mgr. Petra Hinková Čimová

tel.: 032 / 6555 730
mobil: 0901 918 151
email: petra.hinkova@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK