Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívny komunitný rozpočet

symbol pkr tsk

Participatívny – komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vychádza z modelu demokratickej participácie, ktorý v roku 1989 vyvinulo brazílske mesto Porto Alegre. Počas procesu participatívneho – komunitného rozpočtu, členovia a členky určitej komunity priamo rozhodujú o tom, ako využiť časť verejného rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí platia dane, rozhodujú o ich využití.

Participatívny rozpočet je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), kto rý ho definuje ako „mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov".

Mechanizmus participatívneho rozpočtu je podľa Organizácie spojených národov (OSN) najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity tak, ako ich stanovuj ú dokumenty schválené a prijaté správnymi orgánmi v rámci Euró pskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej úrovni.

Trenčiansky samosprávny kraj predkladá toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ni ektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočet vyššieho územného celku obsahuje výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území vyššieho územného celku, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre neho zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku.

V súčasnom období je už na Slovensku niekoľko miest, ktoré dávajú občanom na svojo m území možnosť rozhodovať o časti verejných financií prostredníctvom participatívneho – komunitného rozpočtu príslušného mesta.

Na úrovni vyšších územných celkov je Trenčiansky samosprávny kraj prvý, ktorý s cieľom posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, zabezpečiť informovanosť občanov so zámerom zvyšovania ich zapojenia a spoluúčasti na rozhodovaní zapracoval do svojho rozpočtu na rok 2017 objem finančných prostriedkov vo výške 99 000, - Eur, ktoré budú použité na realizáciu projek tov, o ktorých bude rozhodovať verejnosť. Uvedený objem finančných prostriedkov bude rozdelený na deväť okresov rovným dielom.

Informácie o hlasovaní

Informácie ako hlasovať

Bánovce nad Bebravou

Za okres Bánovce nad Bebravou nebol predložený žiaden projekt.

Ilava

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Ilava do hlasovania postúpil 1 projekt.

Nové Mesto nad Váhom

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Nové Mesto nad Váhom do hlasovania postúpilo 5 projektov.

Myjava

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Myjava do hlasovania postúpilo 5 projektov.

Partizánske

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Partizánske do hlasovania postúpilo 5 projektov.

Považská Bystrica

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Považská Bystrica do hlasovania postúpilo 5 projektov.

Prievidza

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Prievidza do hlasovania postúpil 1 projekt.

Púchov

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Púchov do hlasovania postúpil 1 projekt.

Trenčín

Z verejného zvažovania projektov predložených na rok 2017 za okres Trenčín do hlasovania postúpilo 6 projektov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK