Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

TSK posudzuje odkázanosť občana na vybrané druhy sociálnej služby.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení je vyšší územný celok správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho kraja podáva na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo výpismi zo zdravotnej dokumentácie nie staršími ako šesť mesiacov. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti nájdete nižšie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo v zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytujú zamestnanci oddelenia sociálnej pomoci TSK (tel. č.: 032/655 55 55 a klapky 564, 567, 569). Poradenstvo môže byť poskytnuté aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení podporovaného bývania a v špecializovanom zariadení (kompetencia vyšších územných celkov) je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Upozornenie: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK