Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

TSK posudzuje odkázanosť občana na vybrané druhy sociálnej služby.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení je vyšší územný celok správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho kraja podáva na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo výpismi zo zdravotnej dokumentácie nie staršími ako šesť mesiacov. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti nájdete nižšie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo v zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytujú zamestnanci oddelenia sociálnej pomoci TSK (tel. č.: 032/655 55 55 a klapky 564, 567, 569). Poradenstvo môže byť poskytnuté aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení podporovaného bývania a v špecializovanom zariadení (kompetencia vyšších územných celkov) je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Upozornenie: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK